Konzultačné hodiny: piatok 9:30-11:10

Vzdelanie:

 • 1973-1978: štúdium odboru archeológia, FiF UK Bratislava
 • 1978: prom. hist., odbor archeológia, FiF UK Bratislava, diplomová práca: Zázemie keltských oppíd v strednom Podunajsku
 • 1982: PhDr., štátna rigorózna skúška, odbor archeológia, FiF UK Bratislava
 • 1994: CSc., odbor archeológia, Archeologický ústav SAV Nitra, kandidátska práca: Import terry sigillaty v predpolí severopanónskeho limitu
 • 2004: doc., odbor archeológia, FiF UKF Nitra, habilitačná práca: Terra sigillata z rímskeho tábora v Iži v kontexte importu v strednom Podunajsku
 • 2011: prof., odbor klasická archeológia, FF TU Trnava
:

Odborné zameranie:

 • rímskoprovinciálna archeológia, limes romanus, provinciálna keramika, terra sigillata, kamenné pamiatky, rímsko-germánske vzťahy

Prednáša:

 • Archeológia rímskych provincií
 • Okrajové oblasti antického sveta
 • Rímskoprovinciálna keramika
 • Stavebno-historický vývoj noricko-panónskeho limitu
 • Teória archeologického výskumu

Publikačná činnosť:

AAB (Vedecké monografie vydané v dom. vyd.)

1.      KUZMOVÁ, K. - ROTH, P.: Terra sigilata v barbariku. Nálezy z germánskych sídlisk a pohrebísk na území Slovenska. Materialia Archaeologica Slovaca. Nitra 1988, 225 str.

(112 s. / 50 %)

2.      KUZMOVÁ, K.: Terra sigillata v zbierkach múzea. Podunajské múzeum Komárno. Rímske zbierky III. Komárno 1992, 107 str., 59 tab.

3.      Kuzmová, K.: Terra Sigillata im Vorfeld des nordpannonischen Limes. Nitra 1997, 179 str. ISBN 80-88709-32-6.

ABA (Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru ved. monogr. vydané v zahran. vyd.)

1.      KUZMOVÁ, K.: Die Südwestslowakei in der frühen römischen Kaiserzeit. In: Legionsadler und Druidenstab. Vom Legionslager zur Donaumetropole, Sonderaus-stellung Archäologisches Museum Carnuntinum. Amt der Nö Landesregierung, Abt. Kultur und Wissenschaft, Archäologischer Park Carnuntum-Betriebsges.m.b.H., 2006, Textband, 130-132. ISBN 3-85460-229-4.

2.      Kuzmová, K. - Rajtár, J.: Römisches Lager in Iža. In: Landscapes and Monuments along the Amber Route. Sopron 1999, 130-133. (50 %)

ABC (Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách)

1.      KUZMOVÁ, K.: The occurrence and context of terra sigillata beyond the northern frontiers of Pannonia and Noricum. In: Seeing Red. - London : University of London, Institute of Classical Studies, 2013, 299-305. ISBN 978-1-905670-47-5.

ACB (Učebnice vydané v dom. vyd.)

1.      BUJNA, J. - BÁTORA, J. - ČILINSKÁ, Z. - KUZMOVÁ, K. - REJHOLCOVÁ, M. - ŽEBRÁK, P.: Šperk a súčasti odevu. Terminológia archeologickej hmotnej kultúry na Slovensku I. Nitra 1990, 141 str. (23 s. / 16 % )

2.      BUJNA, J. - BÁTORA, J. - ČILINSKÁ, Z. - KUZMOVÁ, K. - REJHOLCOVÁ, M. - ŽEBRÁK, P.: Personal Ornaments and Clothing Fittings. Glossary of the Archaeological Material Culture. Nitra 1996, 149 str. (24 s. / 16 %)

3.      NOVOTNÁ, M. - BURIAN, J. - HOŠEK, R. - DUFKOVÁ, M. - KUZMOVÁ, K. - BABIC, M. - BLAHO, P. – HRNČIARIK, E.: Dejiny a kultúra starovekého Grécka a Ríma, Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2006, 598 s. (59 s. / 10 %)

ACD (Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydaných v dom. vyd.)

1.      KUZMOVÁ, K.: Klasická archeológia. In: KUZMOVÁ, K. (zost.): Klasická archeológia a exaktné vedy. Výskumné metódy a techniky I. Trnava 2008, s. 7-18.

2.      KUZMOVÁ, K.: Klasická archeológia a terénny výskum. In: KUZMOVÁ, K. (zost.): Klasická archeológia a exaktné vedy. Výskumné metódy a techniky II. Trnava 2010, s. 7-21.

ADE (Ved. práce v zahran. nekarent. časopisoch)

1.      KUZMOVÁ, K. - RAJTÁR, J.: Anfänge des Römerlagers in Iža. Archeologické rozhledy 38, 1986, 358-377, 459-462. (50 %)

2.      KUZMOVÁ, K.: Kult Sarapisa na severopanónskom limite. Menerva VI, 2004, č. 7, s. 47-55.

ADF (Ved. práce v dom. nekarent. časopisoch)

1.      KUZMOVÁ, K.: Nížinné sídliská z neskorej doby laténskej v strednom Podunajsku. Slovenská Archeológia 28, 1980, 313-340.

2.      KUZMOVÁ, K. - RAJTÁR, J.: Bisherige Erkenntnisse zur Befestigung des Römer-kastells in Iža. Slovenská archeológia 34, 1986, 185-222. (50 %)

3.      KUZMOVÁ, K. - Ertel, Ch. - KOTRUSZOVÁ, V. - HOŠEK, R. - ILLÁŠOVÁ, Ľ.: Römische Spolien aus der Mühle von Nové Zámky und ihre kaiserzeitliche und spätere Zusammenhänge. Slovenská archeológia 45, 1997, 35-82. (20 %)

4.      NOVOTNÝ, B. - KUZMOVÁ, K.: Terra sigillata z germánskeho sídliska v Šarovciach. In: Študijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre 30, 1994, 107-116. (50 %)

5.      KOVÁCS, P. - KUZMOVÁ, K.: Roman Sarcophagi from Krásna Hôrka (Slovakia). Slovenská archeológia LIII-1, 2005, s. 123-132. (50 %)

AED (Vedecké práce v dom. recenzovaných zborníkoch, monografiích)

1.      KUZMOVÁ, K. – BAZOVSKÝ, I.: Terra sigillata z vicusu antickej Gerulaty. In: Zborník Slovenského národného múzea. - Bratislava : Slovenské národné múzeum - Archeologické múzeum, 2011, 115-140. - ISBN 978-80-8060-269-7. (50 %)

2.      KUZMOVÁ, K.: Terra sigillata z germánskych sídlisk v mikroregióne mesta Nitra. In: Archeológia na prahu histórie. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2012, 331-338. - ISBN 978-80-89315-42-0.

3.      KUZMOVÁ, K. – NOVOTNA, M.: Ten years of cooperation between Trnava University in Trnava and Turkish universities in the field of classical archaeology - facts and remembrance. In: Turkey through the eyes of classical Archaeologists. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2014, 7-15. - ISBN 978-80-8082-798-4. (50 %)

4.      KUZMOVÁ, K.: Rimania vo svetle archeologického bádania na juhozápadnom Slovensku. Sambucus V. Trnava 2010, s. 50-63.

5.      KUZMOVÁ, K. - HRNČIARIK, E.: Archeologický výskum v exteriéri kostola sv. Mikuláša v Trnave. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 13. Trnava 2010, s. 3-10. (50%)

 1. KUZMOVÁ, K.: Taviaci téglik z drevozemného tábora v Iži. In: Beljak, J. – Březinová, G. – Varsik, V. (eds.): Archeológia barbarov 2009, Nitra 2010, s. 309-314.

AEE (Ved. práce v zahran. nerecenz. vedeckých zborníkoch)

1.      KUZMOVÁ, K.: Bleigegenstände aus Iža-Leányvár - dem Brückenkopf des Legions-lagers Brigetio. Antaeus 24/1997-1998. Budapest 1999, 296-305, 710-712.

2.      KUZMOVÁ, K.: Ein weiteres Sigillata-Bruchstück von Schwabmünchen II (Schwabegg) aus dem Auxiliarkastell in Iža. In: Sborník Národního muzea v Praze, A-Historie, LIV/2000/1-4, 87-89.

3.      KUZMOVÁ, K.: La terra sigillata presso i Marcomanni e i Quadi e le relazioni tra l´area antistante il limes della Pannonia settentrionale e l´Italia. In: „Roma sul Danubio. Da Aquileia a Carnuntum lungo la via dell´ambra“, Udine 2002, 153-158.

4.      KUZMOVÁ, K. - KOVÁCS, P.: Megjegyzések egy brigetioi római szarkofághoz (CIL III 4313=RIU 526). In: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Közleményei. Tata 2004, 95-109. (50 %)

 1. KUZMOVÁ, K.: Torques-Darstellungen auf den römischen Grabsteinen Nordpannoniens. In: Thiasos. Festschrift für Erwin Pochmarski zum 65. Geburtstag. Wien 2008, 545-552.

6.      KUZMOVÁ, K.: Das römische Auxiliarlager in Iža. In: Gy. Kovács/G. Kulcsár (eds.), Ten thousend years along the middle Danube. Varia Archaeologica Hungarica XXVI, 2011, 119-129.

7.      KUZMOVÁ, K.: Architectural Elements in the Samian Ware Decoration Produced in Rheinzabern. In: Stratonikeia´dan Lagina´ya. - Istambul : Ege Yayinlari, 2012, 423-429. - ISBN 978-605-4701-13-1.

AEF (Ved. práce v dom. nerecenz. vedeckých zborníkoch)

1.      KUZMOVÁ, K.: Auswertung der Sigillaten. In: Dekan, J.: Terra sigillata in Gerulata-Bergl. Reperta annis 1964-1969. In: Gerulata I. Nitra 1996, 180-192.

2.      VARSIK, V. - KUZMOVÁ, K. - SCHMIDTOVÁ, J.: Archäologische Untersuchungen bei der Bautätigkeit in Rusovce. In: Gerulata I. Nitra 1996, 205-244. (33 %)

 1. KUZMOVÁ, K.: Ein Auxiliarlager am nordpannonischen Limes: Iža (Kelemantia) - Brückenkopf des Legionslagers Brigetio. In: Zentren und Provinzen der Antiken Welt. Anodos - Supplementum 1, Trnava 2001,101-111.
 2. KUZMOVÁ, K. – RAJTÁR, J.: Rímsky kastel v Iži – hraničná pevnosť na Dunaji. Príspevok k 30. výročiu archeologického výskumu (1978-2008). In: Kuzmová, K. – Rajtár, J. (zost.): Rímsky kastel v Iži. Výskum 1978-2008. Nitra 2010, 11-32. (50%)

AFA (Publikované pozvané príspevky na zahran. ved. konferenciách)

1.      KUZMOVÁ, K.: Die Römer in der heutigen Südwestslowakei. In: Archäologische Forschungen in Niederösterreich. Band 5. Die Römer in Niederösterreich. St. Pölten 2008, 31-39.

2.      KUZMOVÁ, K.: Terra Sigillata in Barbaricum North of the Pannonian Frontier: Evidence of Long-Distance and Local Trade. In: Trade and Production Through the Ages. Konya 2010, s. 143-154.

AFC (Publikované príspevky na zahraničných ved. konferenciách)

1.      KUZMOVÁ, K.: Datierung der römischen Bauten im nordpannonischen Limesvorland im Lichte der Sigillaten. In: Akten des XIV. Internationalen Limeskongresses. Wien 1990, 797-801.

3.      KUZMOVÁ, K.: Die Steindenkmäler im nordpannonischen Limesvorland. In: Akten des 2. internationalen Kolloquiums über Probleme des provinzialrömischen Kunstschaffens. Veszprém 1991, 237-243.

4.      KUZMOVÁ, K.: Terra sigillata im Barbaricum nördlich Pannoniens. In: Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta 29/30, In: Agro Rauracense 1991, 129-135.

5.      KUZMOVÁ, K.: Die Markomannenkriege und Import der Sigillaten im Vorfeld des nordpannonischen Limes. In: Markomannenkriege - Ursachen und Wirkungen. Brno 1994, 245-251.

6.      KUZMOVÁ, K.: Sigillata-Spektrum der römisch-germanischen Niederlassung in Bratis-lava-Dúbravka. In: Balácai Közlemények III, 1994. Veszprém 1995, 369-373.

7.      KUZMOVÁ, K.: Pannonische Reliefkeramik aus Bíňa (Barbaricum). In: Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta 34. Alba Regia 1995, 195-198.

8.      Kuzmová, K.: Rapporti commerciali tra Romani e Germani nel territorio di fronte al Limes della Pannonia settentrionale. In: Lungo la via dell´ Ambra. Udine 1996, 351-359.

9.      Kuzmová, K.: Zur Interpretation einer Kopfdarstellung auf einer römischen Prunkfibel aus Iža. In: Roman portraits. Artistic and Literary. Mainz 1997, 81-82.

10.  Kuzmová, K.: Neuentdeckte provinzialrömische Steindenkmäler in Barbaricum (Slowakei). In: Akten des IV. Internationalen Kolloquiums über Probleme des Provinzial-römischen Kunstschaffens. Situla 36, 1997, 161-164.

11.  Kuzmová, K.: Die Verbreitung der Sigillaten im Vorfeld des nordpannonischen Limes und ihre sozial-ökonomischen Aspekte. In: Roman Frontier Studies 1995. Oxbow Monograph 91, 1997, 237-239.

12.  Kuzmová, K.: Pottery from the earth-and-timber fort at Iža, bridgehead of Brigetio. Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta 35, 1997, 45-49.

13.  Kuzmová, K.: Terra Sigillata. In: Varsik, V.: Das römische Lager von Rusovce-Gerulata. JbRGZM 43, 1996 (1998), 597-598.

14.  KUZMOVÁ, K.: Brigetio und sein Brückenkopf vom Aspekt der Sigillata Versorgung. In: Roman Frontier Studies XVII. Zalau 1999, 699-704.

15.  KUZMOVÁ, K.: Bemerkungen zum Sarapis-Kult am nordpannonischen Limes. In: Aegyptus et Pannonia II. Budapest 2005, 99. Sympózium „Egypt and Pannonia“. Budapešť (MR), 25.-26.11.2002.

16.  KUZMOVÁ, K.: Samian Ware on the North-Pannonian Frontier and behind it. In: Limes XIX. Proceedings of the XIXth International Congress of Roman Frontier Studies. Pécs 2005, 979-986. 19. International Congress of Roman Frontier Studies, Pécs (Maďarsko), 31.8.-9.9.2003.

17.  KUZMOVÁ, K.: Ein Jupitertorso aus dem Auxiliarkastell in Iža (Slowakei). In: Religion und Mythos als Anregung für die provinzialrömische Plastik. Zagreb 2005, 293-297. VIII. Internationales Kolloquium über Probleme des provinzialrömischen Kunstschaffens. Zagreb, 5.-5.5.2003.

18.  KUZMOVÁ, K.: Terra Sigillata aus Ittenweiler in Pannonien: alte und neue Funde. In: RCRF Acta 39, Abingdon, 2005, 53-57. 24th International Congress RCRF. Namur - Leuven - Louvain-la-Neuve (Belgicko), 26.9.-2.10.2004.

AFD (Publikované príspevky na dom. ved. konf.)

1.      KUZMOVÁ, K. - RAJTÁR, J.: 10 Jahre der archäologischen Ausgrabungen in Iža.
In: Die Ergebnisse der archäologischen Ausgrabung beim Aufbau des Kraftwerksystems Gabčíkovo - Nagymaros. Nitra 1988, 51-60. (50 %)

2.      KUZMOVÁ, K. - RAJTÁR, J.: Das Holz-Erde-Lager in Iža und seine Bautechnik. In: Actes du XIIe Congres International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques 3. Bratislava 1993, 331-337. (50 %)

 1. KUZMOVÁ, K.: Zur Bauweise der römischen Militär-Backöfen aus Iža. ŠZ AÚSAV 36, 2004, s. 281-289. 12. Internationales Symposium "Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum". Siedlungs- und Wirtschaftsstrukturen in der Frühgeschichte". Nitra, 6.-9.12.1999.
 2. KUZMOVÁ, K.: Bemerkungen zum Sarapis-Kult am nordpannonischen Limes. Anodos. Studies of Ancient World 1/2001, Trnava 2001, 115-125.

5.      HRNČIARIK, E. – KUZMOVÁ, K.: Výsledky archeologického výskumu v južnej predsieni kostola sv. Mikuláša v Trnave. Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 11, Trnava 2008, 11-16. (50 %)

6.      KUZMOVÁ, K.: Nálezy terry sigillaty a jej napodobenín z germánskych sídlisk v Bíni. In: Zborník slovenského národného múzea C IV - 2010, Archeológia 20, 175-178.

7.      KUZMOVÁ, K. - HRNČIARIK, E.: Archeologický výskum románskeho karnera v Trnave. In: Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok 22. Bratislava 2010, 144-149. (50%)

8.      KUZMOVÁ, K.: Roman pottery in Barbaricum : the case of terra sigillata in north-eastern part of the Carpathian Basin (Eastern Slovakia). In: Anodos. - Trnava : Trnavská Univerzita v Trnave, 2014, 171-184. - ISSN 1338-5410. 

AGI (Správy o vyriešených vedecko-výskumných úlohách)

 1. KUZMOVÁ, K. – HNILA, P.: Projekt „Antické pamiatky v obrazoch: nová metodika počítačového vzdelávania v odbore klasická archeológia“. Slovenská archeológia LVI-1, 2008, 147-151. ISSN 1335-0102. (50 %)

2.      KUZMOVÁ, K. - PIETA, K.: Medzinárodný projekt "Jantárová cesta" - vedecké poduja-tia v roku 1994. Slovenská archeológia 43, 1995, 166-167. (50 %)

 1. KUZMOVÁ, K.: Projekt: “Centrá a provincie antického sveta”. Informátor SAS pri SAV XIII/2001/2, 7-8.
 2. KUZMOVÁ, K.: Projekt: “Po stopách Rimanov na Dunaji. Brigetio - Kelemantia”. Informátor SAS pri SAV XIII/2001/2, 8.
 3. KUZMOVÁ, K. - RAJTÁR, J.: A rómaiak nyomában a Duna mentén. Brigetio - Kelemantia (Az Európa Únió Phare – CBC Programja). In: Tudomány a Duna két partján. Az Akadémiai közös kutatásaink című konferencián elhangzott előadások. Bratislava 2003, 62-65. ISBN 80-7149-543-3. (50 %)
 4. KUZMOVÁ, K. - RAJTÁR, J.: Kelemantia - Brigetio: Po stopách Rimanov na oboch brehoch Dunaja (Európska únia, Program Phare – CBC). In: Veda na oboch brehoch Dunaja. Prednášky z konferencie Naše spoločné akademické výskumy. Bratislava 2003, 135-138. ISBN 80-7149-543-3. (50 %)

BAB (Odborné knižné práce v dom. vyd.)

 1. BORHY, L. - KUZMOVÁ, K. - RAJTÁR, J. - SZÁMADÓ, E.: Kelemantia - Brigetio.
  Po stopách Rimanov na Dunaji. Sprievodca. Komárno 2001, 62 str. (25 %)

2.      BORHY, L. - KUZMOVÁ, K. - RAJTÁR, J. - SZÁMADÓ, E.: Kelemantia - Brigetio.
A rómaiak nyomában a Duna mentén. Útikalauz. Komárno 2001, 62 str. ISBN 80-968650-1-3.
(25 %)

3.      BORHY, L. - KUZMOVÁ, K. - RAJTÁR, J. - SZÁMADÓ, E.: Kelemantia - Brigetio. Tracing the Romans on the Danube. Guide. Komárno 2001; 2. vydanie Trnava 2003, 62 str. ISBN 80-89074-61-8. (25 %)

4.      BORHY, L. - KUZMOVÁ, K. - RAJTÁR, J. - SZÁMADÓ, E.: Kelemantia - Brigetio. Auf den Spuren der Römer an der Donau. Wegweiser. Komárno 2001; 2. vydanie Trnava 2003, 62 str. ISBN 80-89074-62-6. (25 %)

BBB (Kapitoly v odbor. knihách vydaných v dom. vyd.)

 1. KUZMOVÁ, K.: Vedeckovýskumná činnosť a medzinárodná spolupráca fakulty. In: Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave (1992-2002). Jubilejný zborník k 10. výročiu. Trnava 2002, 49-58.

BCI (Skriptá/učebné texty)

1.    KUZMOVÁ, K.: Klasická archeológia a exaktné vedy. Výskumné metódy a techniky I. Trnava 2008, 123 s. ISBN 978-80-8082-229-3.

2.    KUZMOVÁ, K.: Klasická archeológia a exaktné vedy. Výskumné metódy a techniky I. Trnava 2010, 199 s., ISBN 978-80-8082-317-7.

BDE (Odborné práce v zahran. nekarent. časopisoch)

1.      KUZMOVÁ, K.: Terra sigillata zo Syrovic. Pravěk NŘ 19, 2009, 225-228.

BDF (Odborné práce v dom. nekarent. časopisoch)

1.      KUZMOVÁ, K. - RAJTÁR, J.: Rímsky kastel v Iži a koncepcia pamiatkovej úpravy. Osvetová práca 14, 1989, 33-34. (50 %)

2.      KUZMOVÁ, K.: Medzinárodný kongres o rímskej keramike v Plevene. Slovenská archeológia 38, 1990, 212-213.

3.      KUZMOVÁ, K.: Pracovná porada "Výsledky archeologických výskumov v oblasti výstavby vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros na Dunaji". Slovenská archeológia 38, 1990, 213-214.

4.      KUZMOVÁ, K. - VLKOLINSKÁ, I.: III. celoštátne kolokvium mladých archeológov. Slovenská archeológia 38, 1990, 217-218. (50 %)

5.      KUZMOVÁ, K.: XVII. Medzinárodný kongres o rímskej keramike. Slovenská archeo-lógia 39, 1991, 369-371.

6.      KUZMOVÁ, K.: XVIII. medzinárodný kongres RCRF v Maďarsku. Slovenská archeo-lógia 41, 1993, 137-139.

7.      KUZMOVÁ, K.: Medzinárodné podujatie venované rímskym vilám. Slovenská archeo-lógia 42, 1994, 411-412.

8.      KUZMOVÁ, K.: Kolokvium o rímskoprovinciálnej umeleckej tvorbe v Celje - 1995. Slo-venská archeológia 43, 1995, 348-349.

9.      KUZMOVÁ, K.: Medzinárodné podujatie o neskorolaténskom a včasnorímskom období. Informátor SAS pri SAV VIII, 1997, 11-12.

10.  Kuzmová, K.: Výskum rímskeho tábora v Iži. Informátor SAS pri SAV 9, 1998-2, 15-16.

11.  Kuzmová, K.: Medzinárodné stretnutie archeológov vo Viedni. Informátor SAS
pri SAV 9, 1998-2, 19-20.

12.  KUZMOVÁ, K.: Egyptské božstvo Sarapis na rímskej spone z Iže. Pamiatky a múzeá 3/2000, 39-40.

13.  KUZMOVÁ, K.: Rímske kameňosochárske pamiatky z Nových Zámkov a ich historické súvislosti. Pamiatky a múzeá 3/2000, 45-47.

14.  KUZMOVÁ, K.: 115. Výročie narodenia Jana Eisnera zakladateľa a tvorcu modernej slovenskej archeológie. Informátor SAS pri SAV, XI/1/2000, 1.

15.  KUZMOVÁ, K.: 50 rokov archeológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Infor-mátor SAS pri SAV XII/2001/1, 3.

16.  KUZMOVÁ, K.: Medzinárodné stretnutie klasických a rímskoprovinciálnych archeo-lógov. Informátor SAS pri SAV XII/2001/1, 13.

17.  KUZMOVÁ, K. (zost.): K nedožitým osemdesiatinám profesora Bohuslava Novotného (3.10.1921 – 31.10.1996). Informátor SAS pri SAV XII/2001/1, 17-18.

18.  KUZMOVÁ, K.: Medzinárodný seminár Archeologické a historické pamiatky Pohronia. Informátor SAS pri SAV XIII/2001/2, 8-9.

19.  KUZMOVÁ, K.: Celoštátna súťaž študentských prác v odbore archeológia. Informátor SAS pri SAV XIII/2001/2, 11.

20.  KUZMOVÁ, K. - HNILA, P.: Stredomorie a stredná Európa v kontaktoch a konfrontá-ciách (od doby bronzovej do sklonku antiky). Informátor SAS pri SAV XII/2001/1, 11. (50 %)

21.  KUZMOVÁ, K.: Archeologická výstava v Tekovskom múzeu v Leviciach. Informátor SAS pri SAV XIII/2002/1, 15.

22.  KUZMOVÁ, K.: Zjazd slovenských archeológov 2002. Informátor SAS pri SAV XIII/2002/2, 1-2.

23.  KUZMOVÁ, K.: Celoštátne kolo študentskej vedeckej a odbornej činnosti v odbore archeológia. Informátor SAS pri SAV XIII/2002/2, 9-10.

24.  KUZMOVÁ, K.: Konferencia Problémy a perspektívy klasickej a rímskoprovinciálnej archeológie. Informátor SAS pri SAV XIII/2002/2, 10-11.

25.  KUZMOVÁ, K.: Harl, Friederike - Lörincz, Barnabás: Rímske lapidárium, bašta VI. Komárno. Das römische Lapidarium in der Festung Komárno. Római kötár, VI. eröd, Komárom. Komárno - Wien 2002. Informátor SAS pri SAV XIII/2002/2, 23.

26.  KUZMOVÁ, K.: Staroveký šperk a kroj v priebehu času (od doby bronzovej po neskorú antiku. Informátor SAS pri SAV XIV/2003/2,12-13.

27.  KUZMOVÁ, K.: Po stopách Rimanov - letná škola. Informátor SAS pri SAV XIV/2003/2, 24-25.

28.  KUZMOVÁ, K.: K životnému jubileu prof. PhDr. Márie Novotnej, DrSc. Informátor Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV, roč. XVII/2006, č. 1-2, s. 32.

BEE (Odborné práce v zahr. nerec. zbor.)

 1. Kuzmová, K. - Rajtár, J.: Iža Leányvár fort. In: Visy, Zs. (ed.): The Roman Army in Pannonia. An Archaeological Guide of the Ripa Pannonica. Pécs 2003, 194-196.

(50 %)

2.      Kuzmová, K. - Rajtár, J.: Iža temporary camps. In: Visy, Zs. (ed.): The Roman Army in Pannonia. An Archaeological Guide of the Ripa Pannonica. Pécs 2003, 197-198. (50 %)

3.      POGÁNY, D. - Kuzmová, K.: A határon átnyúló projekt céljai, módszerei, eredményei = Ciele, metódy a výsledky cezhraničného projektu = Aims and results of the cross-border project In: Határtalan antikvitás. - Budapest : Szépmüvészeti Múzeum, Trnavská univerzita v Trnave, 2013, 6-21. - ISBN 978-615-5304-16-3. (50 %)

BEF (Odborné práce v nerec. dom. zborníkoch)

1.      BURANSKÁ(Kuzmová), K. - KOLNÍK, T. - RAJTÁR, J.: Prvá sezóna revízneho výskumu rímskeho kastela v Iži - akcia Dunaj. Archeologické výskumy a nálezy na Slo-vensku v roku 1978. Nitra 1980, 71-79. (33 %)

2.      BURANSKÁ(Kuzmová), K. - RATIMORSKÁ, P.: Výsledky prieskumu na trase vodných diel na Dunaji, úsek Kravany n/D. - Patince. Archeologické výskumy a nálezy na Slo-vensku v roku 1978. Nitra 1980, 80-83. (50 %)

3.      KUZMOVÁ, K. - KOLNÍK, T. - RAJTÁR, J. - TRUGLY, A.: Druhá sezóna revízneho výskumu rímskeho kastela v Iži - akcia Dunaj. Archeologické výskumy a nálezy na Slo-vensku v roku 1979. Nitra 1980, 121-130. (25 %)

4.      KUZMOVÁ, K. - KOLNÍK, T. - RAJTÁR, J.: Tretia sezóna revízneho výskumu rímskeho kastela v Iži - akcia Dunaj. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v ro-ku 1980. Nitra 1981, 155-162. (33 %)

5.      KUZMOVÁ, K. - KOLNÍK, T. - RAJTÁR, J.: Štvrtá sezóna revízneho výskumu rímskeho kastela v Iži - akcia Dunaj. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v ro-ku 1981. Nitra 1982, 177-183. (33 %)

6.      KUZMOVÁ, K. - RAJTÁR, J.: Piata sezóna revízneho výskumu rímskeho kastela v Iži. Archeologické výskumy a nálezy na  Slovensku v roku 1982. Nitra 1983, 150-153. (50 %)

7.      KUZMOVÁ, K. - RAJTÁR, J.: Šiesta sezóna revízneho výskumu rímskeho kastela v Iži. Archeologické výskumy a nálezy na  Slovensku v roku 1983. Nitra 1984, 135-140. (50 %)

8.      KUZMOVÁ, K. - RAJTÁR, J.: Siedma sezóna revízneho výskumu rímskeho kastela
v Iži. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1984. Nitra 1985, 142-145. (50 %)

9.      KUZMOVÁ, K. - RAJTÁR, J.: ôsma sezóna revízneho výskumu rímskeho kastela v Iži. Archeologické výskumy a nálezy na  Slovensku v roku 1985. Nitra 1986, 140-144. (50 %)

10.  KUZMOVÁ, K. - RAJTÁR, J.: Pokračovanie výskumu rímskeho kastela v Iži. Archeo-logické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1986. Nitra 1987, 63-64. (50 %)

11.  KUZMOVÁ, K. - RAJTÁR, J.: Pokračovanie výskumu rímskeho kastela v Iži. Archeo-logické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1987. Nitra 1988, 83-84. (50 %)

12.  KUZMOVÁ, K. - RAJTÁR, J.: Pokračovanie výskumu rímskeho kastela v Iži. Archeo-logické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1988. Nitra 1990, 102. (50 %)

13.  KUZMOVÁ, K. - RAJTÁR, J.: Pokračovanie výskumu rímskeho kastela v Iži. Archeo-logické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1989. Nitra 1991, 58. (50 %)

14.  KUZMOVÁ, K. - RAJTÁR, J.: Pokračovanie výskumu rímskeho kastela v Iži. Archeo-logické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1990. Nitra 1992, 64. (50 %)

15.  KUZMOVÁ, K. - RAJTÁR, J.: Pokračovanie výskumu rímskeho kastela v Iži. Archeo-logické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1991. Nitra 1992, 73-75. (50 %)

16.  KUZMOVÁ, K. - RAJTÁR, J.: Nové rímske epigrafické pamiatky v Nových Zámkoch. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1992. Nitra 1993, 76. (50 %)

17.  KUZMOVÁ, K. - RAJTÁR, J.: Pokračovanie výskumu rímskeho kastela v Iži. Archeo-logické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1992. Nitra 1993, 77-78. (50 %)

18.  KUZMOVÁ, K. - RAJTÁR, J.: Pokračovanie výskumu rímskeho kastela v Iži. Archeo-logické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1993. Nitra 1995, 84-85. (50 %)

19.  KUZMOVÁ, K. - RYBÁRIKOVÁ, M.: Prvá etapa záchrany rímskych kamenných pamiatok v Nových Zámkoch. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1993. Nitra 1995, 85-86. (50 %)

20.  Kuzmová, K. - Rajtár, J.: Pokračovanie výskumu a pamiatkovej obnovy rímskeho kastela v Iži. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1995. Nitra 1997, 119-121. (50 %)

21.  Kuzmová, K. - Rajtár, J.: Pokračovanie výskumu rímskeho kastela v Iži. Archeo-logické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1997. Nitra 1999, 102-104. (50 %)

22.  KUZMOVÁ, K. - RAJTÁR, J.: Pokračovanie výskumu a pamiatkovej obnovy rímskeho kastela v Iži. AVANS 1997, 1999, 119-121. (50 %)

23.  KUZMOVÁ, K. - RAJTÁR, J.: Iža - Leányvár. In: A Guide to the Excursions. UISPP XII. Congress Bratislava, 1.-7. Sept. 1991, Czechoslovakia. Bratislava 1991, 24-25.

 1. KUZMOVÁ, K. – NOVOTNÁ, M.: 10-jähriges Jubiläum des Lehrstuhls für Klassische Archäologie. In: Forschungen und Methoden vom Mittelmeerraum bis zum Mitteleuropa. Anodos – Supplementum 4. Trnava 2007, 7-11. (50 %)
 2. KUZMOVÁ, K. - HRNČIARIK, E.: Department of Classical Archaeology of Trnava University (1997 – 2007). In: Anodos. Studies of the Ancient World, 6-7/2006-2007. Trnava, 2008, s. 13-24. ISBN 978-80-8082-228-6. (50 %)

26.  ŠUTTOVÁ, A. - KUZMOVÁ, K.: Neskorohalštatské sídlisko medzi Majcichovom a Opojom. AVANS v roku 2006. Nitra 2008, s. 162-164. (50 %)

 1. ŠUTTOVÁ, A. - KUZMOVÁ, K.: Z výskumov v Trnave v roku 2006. AVANS v roku 2006. Nitra 2008, s. 165-166. (50 %)
 2. HRNČIARIK, E. – KUZMOVÁ, K. - KVETÁNOVÁ, I.: Záchranný výskum v historickom centre Trnavy. AVANS 2007, 2009, s. 85-87. (30%)
 3. HRNČIARIK, E. – KUZMOVÁ, K.: Predstihový výskum v južnej predsieni kostola sv. Mikuláša v Trnave. AVANS 2007, 2009, s. 81-84. (50%)
 4. ŽUFFOVÁ, J. - KUZMOVÁ, K. – HRNČIARIK, E.: Trnavský karner: najstaršia murovaná stavba v Trnave - nález celoslovenského významu. In: Novinky z radnice, roč. XXI, č. 7/8, 2010, s. 25-27. (30%)
 5. KUZMOVÁ, K. - HRNČIARIK, E.: Archeologický výskum v exteriéri kostola sv. Mikuláša v Trnave. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2008. - Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2011, 164-168. - ISBN 978-80-89315-38-5. (50 %)
 6. KUZMOVÁ, K. - HRNČIARIK, E.: Výskum románskeho karnera v exteriéri NKP R.K. Kostola sv. Mikuláša v Trnave. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2009. - Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2013, 161-164. - ISBN 978-80-89315-54-3. - ISSN 0231-925X. (50 %)

CIB (Skladačka k výstave)

1.      KUZMOVÁ, K. - HRNČIARIK, E.: Románsky karner Trnava. Trnava : Mesto Trnava, 2011. – 6 s. 50 %)

EAJ (Odborné preklady publikácií – knižné)

 1. KUZMOVÁ, K.: Maďarsko. In: Musilová, M. – Turčan, V. a kol.: Rímske pamiatky na strednom Dunaji. Od Vindobony po Aquincum. Bratislava 2010, s. 122-197.

EDI (Recenzie)

1.      KUZMOVÁ, K.: Rec.: S. Soproni: Der spätrömische Limes zwischen Esztergom
und Szentendre. Budapest 1978. Slovenská archeológia 27, 1979, 476-477.

2.      KUZMOVÁ, K.: Rec.: A. Mócsy und Koll.: Die spätrömische Festung und das Gräber-feld von Tokod. Budapest 1981. Slovenská archeológia 31, 1983, 460-462.

3.      KUZMOVÁ, K.: Rec.: J. Fitz: Pannonok évszázada (Pannonia 193-284). Budapest 1982. Slovenská archeológia 31, 1983, 473-475.

4.      KUZMOVÁ, K.: Rec.: La terre sigillée Gallo-romaine. DAF, No 6. Paris 1986. Slovenská archeológia 35, 1987, 471.

5.      KUZMOVÁ, K.: Rec.: A. Kiss:  Pannonische Architekturelemente und Ornamentik
in Ungarn. Budapest 1987. Slovenská archeológia 37, 1989, 469-471.

6.      KUZMOVÁ, K.: Rec.: A. Sz. Burger: Corpus Signorum Imperii Romani. Bd. VII. Slovenská archeológia 40, 1992, 179.

7.      KUZMOVÁ, K.: Rec.: Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum. Bonn 1994. Slovenská archeológia 43, 1995, 168-169.

8.      KUZMOVÁ, K.: Rec.: D. Gabler - Z. Farkas: Corpus Signorum Imperii Romani. Buda-pest 1994. Slovenská archeológia 43, 1995, 169-170.

9.      KUZMOVÁ, K.: Rec.: Eduard Krekovič: Römische Keramik aus Gerulata. Mit einem Beitrag von Roman Sauer. SlA 48, 2000, 168-171.

EDJ (Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch)

1.      KUZMOVÁ, K. – NOVOTNÁ, M.: K životnému jubileu doc. PhDr. Marie Dufkovej, CSc. In: Slovenská archeológia. - Roč. 58, č. 2 (2010), s. 377-378. - ISSN 1335-0102. (50%)

2.      KUZMOVÁ, K. – NOVOTNÁ, M.: Prof. Dr. Werner Jobst a Slovensko. In: Slovenská archeológia. - Roč. 58, č. 2 (2010), s. 375-376. - ISSN 1335-0102. (50%)

FAI (Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru)

 1. ANODOS. Studies of the Ancient World 1/2001. Proceedings of the International Symposium The Mediterranean and Central Europe in Contacts and Confrontations. From the Bronze Age to the Late Antiquity. Red.: M. Novotná, M. Dufková, K. Kuzmová, P. Hnila. Trnava 2001, 231 s. ISBN 80-89074-02-2. (50 %)

2.      ANODOS. Studies of the Ancient World 2/2001. In Honour of Mária Novotná. Red. M. Dufková, K. Kuzmová, P. Hnila. Trnava 2002, 338 s. ISBN 80-89074-40-5. (50 %)

3.      ANODOS. Studies of the Ancient World 3/2003. Proceedings of the International Symposium Ancient Jewellery and Costume in Course of Time. From the Bronze Age to the Late Antiquity. Red.: M. Novotná, M. Dufková, K. Kuzmová, P. Hnila. Trnava 2004, 229 s. ISBN 80-8082-006-6. (50 %)

4.      ANODOS. Studies of the Ancient World 4-5/2004-2005. Proceedings of the
International Symposium Arms and Armour through the Ages. From the Bronze Age to the Late Antiquity. Red.: M. Novotná, W. Jobst, M. Dufková, K. Kuzmová, P. Hnila. Trnava 2006, A4, 262 s. ISBN 80-8082-109-7. (50 %)

5.      ANODOS. Studies of the Ancient World 6-7/2006-2007. Proceedings of the International Symposium Cult and Sanctuary through the Ages. From the Bronze Age to the Late Antiquity. Red.: M. Novotná, W. Jobst, M. Dufková, K. Kuzmová. Trnava 2008, 520 s. ISBN 978-80-8082-228-6.

6.      ANODOS - Supplementum 1. Zentren und Provinzen der Antiken Welt. Red.: M. Novotná, M. Dufková, K. Kuzmová, P. Hnila. Trnava 2001, 111 s. ISBN 80-89074-03-0. (50 %)

7.      ANODOS - Supplementum 2. Probleme und Perspektiven der Klassischen und provinzial-römischen Archäologie. Red.: M. Novotná, M. Dufková, K. Kuzmová, P. Hnila. Trnava 2002, 79 s. ISBN 80-89074-36-7. (50 %)

8.      ANODOS - Supplementum 3. Stadt und Landschaft in der Antike. Red.: M. Novotná, M. Dufková, K. Kuzmová, P. Hnila. Trnava 2003, 196 s. ISBN 80-89074-76-6. (50 %)

9.      ANODOS - Supplementum 4. Forschungen und Methoden vom Mittelmeerraum bis zum Mitteleuropa. Red.: M. Novotná, W. Jobst, M. Dufková, K. Kuzmová. Trnava 2007, 124 s. ISBN 978-80-8082-167-8. (50 %)

 1. BOHUSLAV NOVOTNÝ (1921-1996). Biografia. Bibliografia. Spomienky. Zost.: Ľ. Novotný, Red.: K. Kuzmová. Trnava 2004, 95 s. ISBN: 80-8082-011-2. (50 %)

11.  Klasická archeológia a exaktné vedy. Výskumné metódy a techniky I. Trnava 2008, 123 s. ISBN 978-80-8082-229-3.

12.  Klasická archeológia a exaktné vedy. Výskumné metódy a techniky I. Trnava 2010, 199 s., ISBN 978-80-8082-317-7.

13.  ANODOS. Studies of the Ancient World 8/2008. In Honour of Werner Jobst. Red.: M. Novotná, M. Dufková, K. Kuzmová. Trnava 2010, 400 s. ISBN 978-80-8082-384-9. (50%)

14.  ANODOS. Studies of the Ancient World 9/2009. In Honour of Marie Dufková. Red.: M. Novotná, W. Jobst, K. Kuzmová. Trnava 2010, 143 s. ISBN 978-80-8082-385-6. (50%)

15.  ANODOS. Studies of the Ancient World 10/2010. Phenomena of Culture Borders and Border Cultures Across the Passage of Time. From the Bronze Age to Late Antiquity. Red.: M. Novotná, W. Jobst, M. Dufková, K. Kuzmová. Trnava 2011, 342 p. ISBN 978-80-8082-500-3. (50%)

16.     ANODOS. Studies of the Ancient World 11/2011. Arts and Crafts over the Passage of Time. From the Bronze Age to Late Antiquity. Red.: K. Kuzmová, E. Gagetti, V. Varsik. Trnava 2014, 332 s. ISSN 1338-5410. (30%)

 1. ANODOS - Supplementum 5. Rüstung und Waffen in der Antike. Red.: M. Novotná, W. Jobst, M. Dufková, K. Kuzmová. Trnava 2011, 124 s. ISBN 978-80-8082-435-8. (50%)
 2. ANODOS - Supplementum 6. Bammer, A. – Muss, U.: Bernstein für die Göttin. Die Funde der Jahre 1987 – 1994 aus dem Artemision von Ephesos. Red.: M. Novotná, W. Jobst, M. Dufková, K. Kuzmová. Trnava 2014, A4, 200 s. ISSN 1338-5410. (50%)
 3. KUZMOVÁ, K. – RAJTÁR, J. (zost.): Bibliografia k rímskemu kastelu v Iži. In: Kuzmová, K. – Rajtár, J. (zost.): Rímsky kastel v Iži. Výskum 1978-2008. Nitra 2010, 33-38. (50%)

GHG (Práce zverejnené na internete)

1.    KUZMOVÁ, K.: Terra Sigillata North of the Norican-Pannonian Limes (South-western Slovakia, southern Moravia, northern Lower Austria). In: Transformation. The Emergence of a Common Culture in the Northern Provinces of the Roman Empire from Britain to the Black Sea up to 212 A.D. http://www2.rgzm.de/transformation/home/FramesUK.cfm (19.1.2009).

GII (Rôzne publikácie a dokumenty)

 1. KUZMOVÁ, K.: Anodos. Zborníky Trnavskej univerzity. Pamiatky a múzeá 2, 2011, 68.

Absolvované študijné a výskumné pobyty:

-        Archeologický ústav AV ČR, Praha (CZ)

-        MTA Régészeti Intézete, Budapest (H)

-        Institut für Klassische Archäologie der Universität Wien (A)

-        Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien (A)

-        Centre National de Recherche Archéologique, Université Catholic de Louvain, Louvain la Neuve (B)

-        Provinzialrömische Archäologie, Universität Freiburg i.B. (D)

-        Professur für Klassische Archäologie, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (D)

-        Deutsches Archäologisches Institut in Rom (I)

-        Uludag University, Bursa (TR)

Aktuálna účasť na projektoch:

1.      Názov: Kastel v Iži - súčasť limes romanus na Slovensku (VEGA 1/0346/15)

Doba riešenia: 2015-2017

Vedúci projektu: prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.

 

2.      Názov: Život v pohraničí. Sídliskové štruktúry v predpolí a zázemí panónskeho limitu od mladšej doby laténskej po záver antiky (VEGA 1/0045/14)

Doba riešenia: 2014-2016

Vedúci projektu: doc. PhDr. Vladimír Varsik, CSc. (TU)