Vzdelanie:

 • 1983-1987: štúdium archeológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
 • 1989: rigorózna skúška (PhDr.)
 • 1998: CSc. – dizertačná práca: Štruktúra germánskych sídlisk z 2.-3. stor. na juhozápadnom Slovensku (Branč a Veľký Meder), Archeologický ústav SAV.
 • 2011: docent, habilitácia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave – habilitačná práca: Varsik, V: Germánske osídlenie na východnom predpolí Bratislavy. Sídliská z doby rímskej v Bratislave-Trnávke a okolí. Nitra 2011, 404 strán.ISBN 978-80-89315-34-5

Odborné zameranie:

 • doba rímska, rímsko-germánske vzťahy, germánske sídliská a ich chronológia, rímsky kastel Gerulata a jeho zázemie, neskoroantická rezidencia kvádskej šľachty v Cíferi-Páci

Prednáša (od r. 2011):

 • Slovensko a Rímska ríša
 • Archeológia rímskych provincií
 • Okrajové oblasti antického sveta
 • Seminár z rímskoprovinciálnej archeológie

Významnejšie terénne výskumy:

1989-1992: Veľký Meder – germánske sídlisko; 1995-1997: Bratislava-Rusovce – agrárne sídlisko v zázemí tábora Gerulata; 1998-2000: Bratislava-Trnávka a Bratislava-Vajnory: časti niekoľkých germánskych sídlisk; 2000: Lozorno: sídlisko z doby bronzovej; 2004: Beckov – germánske sídlisko

Aktuálne riešené granty:

VEGA 1/0243/17: Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity. Doba riešenia: 2017-2020
Vedúci projektu: doc. PhDr. Varsik Vladimír, CSc.

VEGA 2/0121/15: Mocenské štruktúry včasnej doby dejinnej a včasného stredoveku v archeologických prameňoch. Doba riešenia: 2015-2017
Vedúci projektu: PhDr. Karol Pieta, DrSc. (AÚ SAV); spoluriešiteľ: doc. PhDr. Varsik Vladimír, CSc.

APVV: OPSTACEN - Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. Doba riešenia: 2015-2019. Vedúci projektu: PhDr. Karol Pieta, DrSc. (AÚ SAV); spoluriešiteľ: doc. PhDr. Varsik Vladimír, CSc.

Publikačná činnosť:

Monografie:

 1. Kolník, T. / Varsik, V. / Vladár, J.: Branč. Germánska osada z 2. až 4. storočia. Einegermanische Siedlung vom 2. bis zum 4. Jahrhundert. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2007. 367 s. ISBN 978-80-88709-98-5.
 2. Varsik, V: Germánske osídlenie na východnom predpolí Bratislavy. Sídliská z doby rímskej v Bratislave-Trnávke a v okolí. Veda, Bratislava – Archeologický ústav SAV, Nitra 2011, 404 s. ISBN 978-80-89315-34-5

Články v časopisoch a zborníkoch v rozsahu vedeckej monografie:

 1. Varsik, V.: Das römische Lager von Rusovce-Gerulata. Ein Beitrag zu Lokalisierung und Anfängen. Jahrbuch des Römisch-germanischen Zentralmuseum Mainz 43, 1996 (1998) 531-600.
 2. Varsik. V.: Archäologische Topographie des antiken Gerulata. In: K. Kuzmová – J. Rajtár (Hrsg.): Gerulata I. Nitra 1996, 7-43.
 3. Varsik, V.: Veľký Meder und Bratislava-Trnávka: zwei germanische Siedlungen im Vorfeld des pannonischen Limes (Befunde und Chronologie in Übersicht). Anodos – Supplementum 3. Trnava 2003, 153-196.

Ostatné odborné a vedecké štúdie, články a kapitoly v monografiách (výber):

 1. Varsik, V. 1992: Byzantinische Gürtelschnallen im mittleren und unteren Donauraum im 6. und 7. Jh. Slovenská Arch. 40. Nitra 1992, 77-108.
 2. Hromada, J. / Varsik, V. 1994: Neskoroeneolitický hlinený kadlub z Veľkého Medera. Študijné Zvesti Arch. Ústavu 30, Nitra 1994, 49-58.
 3. Varsik, V.: 1997: Das Auxiliarlager von Rusovce-Gerulata, seine Geschichte und Stellung am nordpannonischen Limes. In: Roman Frontier Studies 1995. Exeter 1997, 75-81.
 4. Varsik, V. 1998: Das Kameoglas aus Abrahám, Slowakei. Germania 76, Frankfurt 1998, 311-318.
 5. Varsik, V. 1999: LändlicheBesiedlung im Hinterland des Kastells Gerulata. Siedlung der autochthonen Bevölkerung in Rusovce. In: Roman FrontierStudies 1997.Zalau 1999, 629-642.
 6. Varsik, V. 1999: Die Notgrabung einer römischen Siedlung des 2.-3. Jhs. im Hinterland des Kastells Gerulata. In: Das mitteleuropäische Barbaricum und die Krise des Römischen Weltreiches im 3. Jh. Spisy Arch. Ústavu AV ČR 12. Brno 1999, 215-233.
 7. Varsik, V. 2002: Besiedlung in der älteren römischen Kaiserzeit am östlichen Rand von Bratislava. Slovenská Arch. 50, Nitra 2002, 127-152.
 8. Varsik, V. 2004: Zur Entwicklung der quadischen Siedlung von Veľký Meder (SW-Slowakei). ŠtudijnéZvestiArch. Ústavu36, Nitra 2004, 257-275.
 9. Hanuliak, M. / Varsik, V. 2005: Určujúce charakteristiky osídlenia vo Vlčkovciach. Slovenská Arch. 53-1, Nitra 2005, 133-168.
 10. Varsik, V. 2005: Die kaiserzeitlichen Siedlungen im pannonischen Vorfeld (Slowakei) im Lichte des keramischen Importes. In: Limes XIX. Proceedings of the XIXth Int. Congress of Roman Frontier Studies, Pécs 2003. Pécs 2005, 281-291.
 11. Kolník, T. / Varsik, V. 2006: Hrnčiarske pece z mladšej doby rímskej v Cíferi-Páci. Zborník SNM 100, Archeológia 16, 2006, 409-432.
 12. Varsik, V. / Schmidtová, J. 2007: EinegermanischeVaseausGerulata. Slovenská numizmatika18, Nitra 2007, s. 181-196.
 13. Varsik, V. 2008: Germánske sídliská na juhozápadnom Slovensku. Stručný prehľad bádania. In: E. Droberjar/B. Komoróczy/D. Vachůtová (edd.): Barbarská sídliště. Chronologické, ekonomické a historické aspekty jejich vývoje vesvětle nových archeologických výzkumů (Archeologie barbarů 2007). Spisy Arch. Ústavu AV ČR Brno 37. Brno 2008, 37-45.
 14. Varsik, V. / Kolník, T. 2009: Objekty zo začiatočnej fázy doby sťahovania národov Cíferi-Páci. In Zborník Slovenského národného múzea. Archeológia, 2009, roč. CIII, č. 19, s. 257-270.
 15. Varsik, V. 2009: Zur Datierung der älter kaiserzeitlichen Siedlungen in der Südwestslowakei. In Mitteleuropa zur Zeit Marbods: Tagung Roztoky u Křivoklátu 4.-8. 12. 2006 anlässlich des 2000jährigen Jubiläums des römischen Feldzugesgegen Marbod. 19.Internationales Symposium Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum. Hrsg. Vladimír Salač, Jan Bemmann. - Praha; Bonn: Archeologický ústav Akademie věd ČR: Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität, 2009, s. 217-237. ISBN 978-80-87365-20-5.
 16. Varsik, V. 2009: Rímske sklo z niektorých germánskych sídlisk na západnom Slovensku. Študijné zvesti AÚ SAV 45, Nitra 2009, 133-150.
 17. Varsik, V. / Prohászka, P. 2009: Nové poznatky o osídlení Veľkého Žitného ostrova v dobe rímskej. In: M. Karwowski / E. Droberjar (eds.): Archeologia Barbarzyńców 2008. Collectio Arch. Resoviensis XIII. Rzeszów 2009, 187-209.
 18. Hajnalová, M. / Varsik, V. 2010: Kvádske roľníctvo na Slovensku z pohľadu archeológie a archeobotaniky. In: Archeológia Barbarov 2009: Hospodárstvo Germánov : sídliskové a ekonomické štruktúry od neskorej doby laténskej po včasný stredovek. Editori J. Beljak / G. Březinová / V. Varsik - Nitra: Archeologický ústav SAV, 2010, s. 181-224. ISBN 978-80-89315-24-6.
 19. Varsik, V. 2011: Die kaiserzeitliche Siedlung von Veľký Meder. In: Ten thousand Years along the Middle Danube: Life and Early Communities from Prehistory to History. - Budapest: Archaeolingua, 2011, s. 131-142.
 20. Elschek, K. / Rajtár, J. / Varsik, V. 2011: Sepulkrálny objekt zo Zohora. In: Archeologie barbarů 2010: Hroby a pohřebiště Germánů mezi Labem a Dunajem. Eduard Droberjar (ed.). - Olomouc: Univerzita Palackého, 2011, s. 133-151. ISBN 978-80-244-2987-8.
 21. Varsik, V. / Kolník, T. 2011: Die spätrömische Töpferei von Cífer-Pác, Westslowakei. In: Drehscheibentöpferei im Barbaricum. - Bonn: Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, 2011, s. 333-354. ISBN 3-936490-13-9.
 22. Varsik, V. 2011: Slovensko na hraniciach Rímskej ríše. Kvádske sídlisko – vnútorná štruktúra a chronologický vývoj (internetová publikácia). Trnavská univerzita, Filozofická fakulta. Trnava 2011, 56 s. ISBN 978-80-8082-469-3.
 23. Kolník, T. / Varsik, V. / Wolfram, H. 2012: Na hranici rímskeho impéria. Doba rímska na území dnešnej Bratislavy (1. až 4. storočie). In: Dejiny Bratislavy 1: od počiatkov do prelomu 12. a 13. storočia. Zostavili Juraj Šedivý a Tatiana Štefanovičová. - Bratislava: Vydavateľstvo Slovart, spol. s.r.o.: Občianske združenie Historia Posoniensis: Bratislava, hlavné mesto SR, 2012, s. 217-256. ISBN 978-80-556-0330-8.
 24. Varsik, V. / Kolník, T. 2013: Cífer-Pác - Neue Erkenntnisse zur spätantiken quadischen Elitenresidenz. In: Macht des Goldes, Gold der Macht: Herrschaft- und Jenseitsrepräsentation zwischen Antike und Frühmittelalter im mittleren Donauraum. Hrsg. Matthias Hardt, Orsolya Heinrich-Tamáska. - Weinstadt: Verlag Bernhard Albert Greiner, 2013, s. 71-90. ISBN 978-3-86705-071-5.
 25. Bartík, J. / Elschek, K. / Varsik, V. 2013: Praveké sídlisko v Lozorne-Širokých dieloch (Západné Slovensko): Výskumy v rokoch 1999 - 2009. Bratislava: Slovenské národné múzeum - Archeologické múzeum, 2013. 128 S. Zborník Slovenského národného múzea: Archeológia, Supplementum 7. ISBN 978-80-8060-317-5.
 26. Varsik, V. 2014: Technische Anlagen in den quadischen Siedlungen aus der Südwestslowakei (Töpferöfen, Rennöfen und Backöfen). In: Anodos: Studies of the Ancient World: [Proceedings of the International Conference]. 11/2011. - ISSN 1338-5410. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská Univerzita v Trnave, 2014. - S. 297-316.
 27. Varsik, V. / Kolník, T. 2015: Keramika z hlavnej budovy v Cíferi-Páci = Pottery from the main building in Cífer-Pác. In Zborník Slovenského národného múzea: Archeológia 25. Ročník CIX - 2015. - Bratislava: AM - SNM, s. 401-412. ISBN 978-80-8060-365-6.
 28. Varsik, V. / Kolník, T. 2016: Prstene a náramky z Cíferu-Pácu. In: Zborník Slovenského národného múzea. Zborník na pamiatku Magdy Pichlerovej: Štúdie. - Bratislava: SNM-Archeologické múzeum, s. 181-190. ISBN 978–80–8060–383–0.
 29. Varsik, V. 2016: Markomannenkriege und die quadischen Siedlungen in der Slowakei. In: The Impact of the Marcomannic Wars and the Antonine Plague on Roman and Barbarian Societies North of the Alpes: Brno (Tschechische Republik), 12.-15. 10. 2016: Abstracts. - Brno: Institute of Archaeology of Academy of Sciences, s. 12-13.

Zostavovateľ a redaktor:

 1. Archeológia Barbarov 2009: Hospodárstvo Germánov : sídliskové a ekonomické štruktúry od neskorej doby laténskej po včasný stredovek. Editori Ján Beljak, Gertrúda Březinová, Vladimír Varsik. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2010. 740 s. Archaeologica Slovaca Monographiae - Communicationes, Tomus X. ISBN 978-80-89315-24-6.
 2. Archeológia na prahu histórie. K životnému jubileu Karola Pietu. Editori: GetrúdaBřezinová, Vladimír Varsik. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2012. 460 s. Archaeologica Slovaca Monographiae - Communicationes, Tomus XIV. ISBN 978-80-89315-42-0.

Absolvované zahraničné štipendijné pobyty:

 • 1993: Mainz, Nemecko, Römisch-GermanischesZentralmuseum
 • 2001-2002: Frankfurt a. M., Nemecko, Römisch-Germanische Kommission des DAI, štipendiumNadácie Alexandra von Humboldta