Kontakt:

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Telefón: (033) 5939371
Konzultačné hodiny: streda 12:00-14:40

Vzdelanie:

2012-2017: Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Klasická archeológia (PhD.); Téma dizertačnej práce: „Kvádske sídliská vo svetle výskytu terry sigillaty. Príspevok k datovaniu nálezových kontextov.“ (školiteľ: doc. PhDr. V. Varsik, CSc.; oponenti: prof. PhDr. K. Kuzmová, CSc., PhDr. J. Rajtár, CSc., prof. E. Krekovič, CSc.)

2004-2009: Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Klasická archeológia (Mgr.); Téma diplomovej práce: Helenistická keramika typu „West Slope“ a Gnathia. Otázky vzniku a vzájomných vzťahov výrobných centier. (vedúci diplomovej práce: Doc. PhDr. M. Dufková, CSc.; oponent: prof. PhDr. K. Kuzmová, CSc.)

Aktuálne riešené granty:

VEGA 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity. Doba riešenia: 2017-2020
Vedúci projektu: doc . PhDr. Varsik Vladimír, CSc.

Najvýznamnejšie publikácie:

- Keramika typu Gnathia a „West Slope“. Úvod do štúdia helenistickej keramiky. FF TU: Trnava, 2014, 190 s., ISBN: 978-83-7490-716-3.
KOLON, T.: Príspevok k výpovednej hodnote sídliskových artefaktových prameňov z územia naddunajského barbarika. Studia doctoralia Tyrnaviensia, 2014, Trnava, s. 64-87.

- Nález diskovitého mlatu a mlatu so žliabkom zo Špačiniec. Zborník SNM CIX, ARCHEOLÓGIA 25, 2015, s. 11-18.
- Príspevok k možnostiam identifikácie rituálnych činností na germánskych sídliskách (vybrané problémy). In L. TYSZLER – E. DROBERJAR (RED.), Archeologia Barbarzyńców 2014, Barbari Svperiores et Inferiores. X.Protohistoryczna Konferencja, ŁÓDŹ – WIELUŃ 2015, s. 497-508.

Pedagogická činnosť:

Dejiny staroveku (Egypt, Blízky východ)
Každodennosť antického človeka
Metodológia písania bakalárskej práce
Topografia antického sveta
Úvod do štúdia klasickej archeológie