Vzdelanie:

 • 1950-1955: štúdium archeológie a histórie, FiF UK Bratislava
 • 1955: prom. hist., FiF UK Bratislava           
 • 1966: PhDr., FiF UK Bratislava   
 • 1966: CSc., AÚ ČSAV Praha   
 • 1974: doc.,  FiF UK Bratislava   
 • 1990: DrSc, FiF UK Bratislava   
 • 1991: prof., FiF UK Bratislava  

Odborné zameranie:

 • Európska doba bronzová
 • Metalurgia medi a bronzu
 • Bronzová industria

Prednáša:

 • Prehľad pravekého vývoja
 • Dejiny starovekého Grécka
 • Dejiny starovekého Ríma 

 

Publikačná činnosť:

1953

1.        Review of Pamiatky a múzeá I. 1952. Archeologické rozhledy 5: 805-6.

2.        Review of Sovetskaja etnografija 1952. Archeologické rozhledy 5: 808-10.

1954

3.        “Záchranný výskum na žiarovom pohrebisku v Mužle.” Archeologické rozhledy 6: 302-6, 326-8 (Russian summary 416, French summary 424-5).

4.        Review of Pamiatky a múzeá II, 1953. Archeologické rozhledy 6: 544.

5.        Review of Sovetskaja archeologija XVII, 1953. Archeologické rozhledy 6: 546-7. 

1955

6.        “Medené nástroje a problém najstaršej ťažby medi na Slovensku.”  SlovArch 3: 70-100.

7.        Review of Pamiatky a múzeá III, 1954. Archeologické rozhledy 7: 392.

8.        “Medené nástroje v Čechách a na Morave.” Archeologické rozhledy 7: 510-7, 503-4 (Russian summary 561-2, French summary 566-7).

9.        Review of Krásy Slovenska XXXI, 1954. Archeologické rozhledy 7: 536.

10.    “Výskum na žiarovom pohrebisku v Mužle.” Archeologické rozhledy 7: 745-50, 761-2 (Russian summary 835-6, French summary 841-2).

1956

11.    “Halštatské žiarové pohrebisko v Mužle.” SlovArch 4: 213-2 (Russian and German summaries).

12.    Review of Naša veda II. Archeologické rozhledy 8: 426-7.

1957

13.    “Hromadný nález odlievacích kadlubov zo Želiezoviec.” SlovArch 5: 317-22 (sum.).

14.    “Nálezy medených sekier s jedným ostrím zo Slovenska.” SlovArch 5: 309-16 (sum.).

15.    “Poklad bronzov z dolného Pohronia.” Študijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied 2, 1957, 71-4.

16.    Novotná, M. with members of the Archaelogical seminar. “Literárna činnosť Dr. h. c. Inž. Štefana Janšáka.” Študijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied 2: 121-5.

17.    “Činnosť Slovenskej sekcie Československej spoločnosti archeologickej za rok 1956.” Zprávy ČSSA 1: 4-5.

18.    “Archeologický seminár FFUK v Bratislave v r. 1956.” Zprávy ČSSA 1: 10-11.

19.    “Slovenská sekcia Československej spoločnosti archeologickej za prvý polrok 1957.” Zprávy ČSSA 1: 19-20.

20.    “Archeologický seminár FFUK v Bratislave v letnom semestri r. 1957.” Zprávy ČSSA 1: 28-2.

21.    Review of Archäologische Funde in Ungarn, by E. Thomas (Budapest 1956). Archeologické rozhledy 9: 724-5.

22.    “Din activitatea stiintifica a muzeului rai Medias.” Archeologické rozhledy 9: 874. 

1958

23.    Review of Prolegomena k statistici i kronologiji prethistorijskih ostava u hrvatskoj I u vojvo-danskom području Srijema, by Z. Vinski, and K. Vinski-Gasparini. Opuscula archaeologica I (1956). Archeologické rozhledy 10: 151-2.

24.    Review of Razkopki I proučvanija na mogila no 1 - Koprinka, by K. Is. Žuglev (Sofia 1956). Archeologické rozhledy 10: 275-6.

25.    “Praveké nálezy zo Zbrojníkov na Slovensku.” Archeologické rozhledy 10: 301-4, 349 (sum.).

26.    “Nové nálezy kultúry podolskej na Slovensku.” Archeologické rozhledy 10: 431-2, 413 (sum.).

27.    Novotná, M., and T. Štefanovičová. “Výšinné sídlisko vo Veľkej Lomnici a osídlenie kanelo-vanou kultúrou na Spiši.” Sborník FFUK 9, Historica 9: 267-90.

28.    “Zpráva o činnosti slovenskej sekcie ČSSA za rok 1957.” Zprávy ČSSA 2: 10-1.

29.    “Archeologický seminár FFUK v Bratislave v zimnom semestri študijného roku 1957/1958.” Zprávy ČSSA 2: 20.

1959

30.    “Poklad bronzov z Vyšnej Hutky a sekeromlaty s kotúčovitým tylom na Slovensku.” Památky Archeologické 50: 1-14 (sum.).

31.    “Dvojramenné čakany na Slovensku a problém ich datovania.” Sborník FFUK - Historica 10: 115-40.

1961

32.    “Bošácko-kostolacký horizont na strednom Považí.” Sborník FFUK - Musaica 1: 35-43, tab. 9-17.

33.    “K problematike pôvodu hrivien.“ Sborník FFUK - Musaica 1: 35-43.

1962

34.    Paulík, J., M. Novotná, and B. Benadík. Život a umenie doby železnej na Slovensku. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.

35.    “Príspevok k osídleniu Spiša v staršej dobe bronzovej.” Sborník FFUK - Musaica 2: 27-32, t. 5-7. 

1963

36.    “Nález najstaršej bronzovej nádoby na Slovensku.” Sborník ČSSA 3: 137-9.

37.    “K chronológii hromadných nálezov bronzov na východnom Slovensku.” Sborník FFUK - Musaica 3: 47-72, tab. 7-8.

38.    “Archeologický seminár Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v r. 1958 a 1959.” Zprávy ČSSA 5: 163.

1964

39.    “Bronzové kuželovité helmy a niektoré typy bronzových nádob v hromadných nálezoch na Slovensku.” Sborník FFUK - Musaica 4: 19-43, tab. 7-10.

40.    Review of Balanovskij mogiľnik, by O. N. Bader (Moskva 1963). Archeologické rozhledy 16: 129-30.

1965

41.    “Ein Bronze-Hortfund aus Viničky in der Ostslowakei.“ Sborník FFUK - Musaica 5: 17-22, t. 3. 

1966.

42.    “Najstaršie dejiny Bratislavy.” In Dejiny Bratislavy, ed. by V. Horváth, D. Lehotská, and J. Pleva, 15-29. Bratislava: Obzor (2nd edition in 1978).

43.    “Hortfunde vom sog. Koszidertyp aus dem Gebiet der Slowakei.” Sborník FFUK - Musaica 6: 5-26, tab. 2-8.

44.    “Pravek.” In Metodické poznámky k vyučovaniu dejepisu v 1. roč. gymnázií, 21-32. Bratislava.

45.  Novotná, M., and B. Novotný. “Archeologické nálezy z Bratislavy.Slavín 1966.

46.  “Ing. Dr. h. c. Štefan Janšák osemdesiatročný.” Krásy Slovenska 11: 432-3. 

1967

47.  “Die Bronzediademe der Slowakei.” Musaica 7: 47-68.

48.    “Ein Depot getriebener Bronzen von der Höhensiedlung Burchbrich in Veľká Lomnica.“ Acta Archaeologica Carpatica 9: 63-8.

49.    “…nad ním stojí pevný hrad na vysokom brali…” Príroda a spoločnosť 10: 21-5.

1968

50.    “Praveké a ranohistorické pamiatky v Štátnom kaštieli v Betliari.” Zborník FFUK - Musaica 8: 37-57.

51.    “Zwei Bronzediademfunde in der Slowakei.” Zborník FFUK - Musaica 8: 29-36.

1969

52.    “Dva depoty bronzov v študijných zbierkach Archeologického seminára FFUK v Bratislave.” Zborník FFUK - Musaica 9: 3-7.

53.  “Pravek.” In Metodické poznámky k vyučovaniu dejepisu. 21-32. Bratislava.

1970

54.  Die Bronzehortfunde in der Slowakei. Bratislava: VSAV.

55.  Die Äxte und Beile in der Slowakei. Prähistorische Bronzefunde XIII, 6. München: Beck.

56.    “Hromadný nález bronzových kosákov zo Spiša.” Zborník FFUK - Musaica 10: 13-21. 

1971

57.    “Ein Bronzefund aus Matejovce, Bez. Poprad.” Zborník FFUK - Musaica 11: 9-17.

58.    Novotná, M., and H. Sedláčková. “Archeologické pamiatky z Maďarska uložené v Oblastnom múzeu v Poděbradoch.” Zborník FFUK - Musaica 11: 25-9.

59.    Novotný, B., and M. Novotná. Katalóg archeologickej zbierky Spišského múzea v Levoči. Bratislava.

1973

60.    “Nález medenej sekery s krížovým ostrím vo Vysokých Tatrách.” Zborník FFUK - Musaica 13: 23-7.

61.    “Einige Bemerkungen zur Datierung der Kupferindustrie in der Slowakei.“ Zborník FFUK - Musaica 13: 5-21.

62.    “Die Bronzenadeln in der Slowakei.“ In Actes du VIIIe Congres international des sciences préhistoriques et protohistoiriques. 29-38. Belgrade: Comité National d'Organisation.

1974

63.    Novotná, M., and B. Novotný. “Zur Datierung der Goldscheiben vom Typ Stollhoff.“ Zborník FFUK - Musaica 14: 3-8.

64.    “Zu einigen Typen von Bronzenadeln der frühen Bronzezeit in der Slowakei.“ Preistoria Alpina 10: 51-4. 

1975

65.    Review of Kultura polja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj, by K. Vinski-Gasparini (Zadar 1973). Archeologické rozhledy 27: 353-4.

66.    “Spiš bohatý na praveké poklady.” Podtatranské noviny - Príloha Ozveny histórie 18. 12. (no pagination).

67.    “Na hradisku pri Dolnom Smokovci.” Vysoké Tatry 3: 22.

1976

68.    “Beginn der Metallverwendung und Verarbeitung im östlichen Mitteleuropa.“ IX. Congrès UISPP, Colloque XXIII, 462-70. Nice.

69.    “Bemerkungen zu den Anfängen der mittleren Bronzezeit im mittleren Donaugebiet.“ Festschrift für Richard Pittioni, 462-70. Wien.

70.    Review of Die etruskischen Kanopen, by E. D. Gempeler (Einsiedeln 1974). Archeologické rozhledy 28: 97.

71.    Review of Kultura przedluzycka, by M. Gedl (Wroclaw-Krakow-Gdansk 1975). Archeologické rozhledy 28: 97.

1977

72.    “Niekoľko poznámok k bronzovej industrii doby bronzovej na Slovensku.” Symposium Wroclaw:189-99.

73.    “Neznáme nálezy medenej industrie zo Slovenska.” Archeologické rozhledy 29: 622-33.

74.    “Zhodnotenie medenej industrie.” In Tiszapolgárske pohrebisko vo Veľkých Raškovciach, by J. Vízdal, 118-23. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo.

75.    “Najstaršie baníctvo v Európe. Počiatky bulharskej metalurgie.” Technické noviny 25, No. 6: 10 

1978

76.    “Anfänge der Metallurgie in der Slowakei und die Beziehungen zum Ostbalkan.“ Studia praehistorica 1-2: 212-7.

77.    Review of L’age du bronze dans la région de Paris, by J. P. Mohen (Paris 1977). Archeologické rozhledy 30: 342.

78.    “Horizont bronzov typu Dreveník I.” Historica Carpatica 9: 331-43.

79.    “Tritisíc rokov starý nôž.” Podtatranské noviny. Príloha Ozveny histórie IV, No. 4, (no pagination).

80.    “Trácke umenie a kultúra na území Bulharska. Lesk a sen minulosti.” Pravda 21.7. 1978: 5.

81.    “Vlastníme zvyšky rímskeho impéria.” Pravda 24.11. 1978.

1979

82.    Buchvaldek, M. et al. Archeologický atlas Evropy a Československa. Praha.

83.    Review of Gornoe delo I metallurgija v drevnejšej Bulgarii, by J. N. Černych (Sofija 1978). Archeologické rozhledy 31: 586-7.

84.    Review of Die Wagen der Bronze-und frühen Eisenzeit in Italien. Prähistorische Bronzefunde XVII,1, by E. Woytowitsch (München 1978). Archeologické rozhledy 31: 446-7.

85.    “Veda nepozná hraníc.” Slovenka 1979, No.1: 13.

1980

86.    Die Nadeln in der Slowakei. Prähistorische Bronzefunde XIII, 6. München: Beck.

87.    “Neznáme bronzy zo Žitného ostrova.” Archeologické rozhledy 32: 134-45.

88.    “Bronzový nôž z Važca.” Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1978 (1980): 191-2.

89.    Review of Jahresbericht des Instituts für Vorgeschichte der Universität Frankfurt a. M. 1977 (München 1978). Archeologické rozhledy 32: 227-8.

1981

90.    “K stavu bádania v egejskej oblasti.” Listy filologické 104: 176-84.

91.    “Zur Stellung und Funktion einiger Typen der Bronzeindustrie in der älteren Bronzezeit.”  SlovArch 29: 121-9.

92.    “Ein Depotfund aus Liptovská Mara. Studien zur Bronzezeit.” In Studien zur Bronzezeit. Festschrift für Wilhelm Albert v. Brunn, ed. by Herbert von Lorenz, 309-15. Mainz.

93.    Novotná, M., and P. Ratimorská. “Náplecné kruhy zo Zvolena-Pustého hradu.” Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1980 (1981): 200-1.

94.    Novotný, B., and M. Novotná. “Siedlung der Čaka- und Velatice Kultur vom Šarovce.” Beiträge zur Ur-und Frühgeschichte I, 237-50. Berlin.

95.    Review of Die Anhänger und Halsringe in Südwestdeutschland und Nordbayern. Prähistorische Bronzefunde XI,1, by U. Wels-Weyrauch (München 1978). Germania 59: 420-3.

96.    Review of Die Nadeln in Mähren und im Ostalpengebiet. Prähistorische Bronzefunde XIII, 5, by J. Říhovský (München 1979). Germania 59: 420-3.

97.    “Nevedeli, že to bude umenie.” Pravda 11. 3. 1981.

1982

98.    Pravek Európy I. Minojská a mykénska civilizácia. Bratislava (2nd edition 1983).

99.    “Zur Stellung einiger Kupferdolche im mittleren Donau.” Thracia praehistorica, Pulpudeva 3: 311-9.

100.“K niektorým typom bronzovej industrie lužickej kultúry na Slovensku.” Poludniowa strefa kultury lužickiej i powiazania tej kultury z poludniem, 97-106. Krakow-Przemysl.

101.Novotná, M., and D. Gašaj. Praveké bronzové poklady na Slovensku (Katalóg výstavy). Košice.

102.“Metalurgia medi a bronzu v dobe bronzovej na Slovensku.” Archeologia Polski 27: 359-69.

103.Malinowski, T., and M. Novotná. Srodkowoeuropejskie wielokrotne naszyjniki brazowe. Slupsk.

1983

104.“Metalurgia opevnených osád.” Archeologické rozhledy 35: 93-71.

105.“Hromadný nález bronzov z Gemera.” Historica Carpatica 14: 269-75.

106.“Praveká metalurgia medi a bronzu na Slovensku.” Zborník FFUK - Historica 29-30, 1978-79 (1983): 59-71.

1984

107.Tasić, N. et al. Kulturen der Frühbronzezeit des Karpatenbeckens und Nordbalkans. Beograd.

108.Pravek Európy II. Etruskovia. Bratislava. (2nd edition 1986).

109.“Nezvyčajná forma bronzovej suroviny zo Spiša.” Zborník prác Ľudmile Kraskovskej, 49-54. Bratislava.

110.“Zu einigen späteneolithischen Kulturerscheinungen in der Nordslowakei.” Zborník FFUK - Musaica 15-16: 147-59.

111.Halsringe und Diademe in der Slowakei. Prähistorische Bronzefunde XI,4. München: Beck.

112.Review of Die Rasiermesser in Polen. Prähistorische Bronzefunde VIII,4, by M. Gedl (München 1981). Germania 62: 473-4.

1985

113.“Hromadný nález z Novej Lesnej.” Zborník FFUK - Musaica 18: 155-65.

114.“Pracovné stretnutie o staršej dobe bronzovej v Československu.” Archeologické rozhledy 37: 579-80.

115.Novotný, B., M. Novotná, and R. M. Kovalčík. Praveká dedina pod Vysokými Tatrami. Poprad.

1986

116.“Príspevok k poznaniu hatvanskej kultúry na Slovensku.” Archeologické rozhledy 38: 275-82.

117.“Príspevok ku kroju doby bronzovej.” Zborník FFUK - Musaica 19: 149-59.

118.“Mittleres Donaugebiet in der jüngeren Bronzezeit und die Beziehungen zu Nachbarländern.” Zborník FFUK - Musaica 17, 1984 (1986): 101-10.

1987

119.“Bemerkungen zur Deutung der Bronzehortfunde mit Bronzegefässen aus der Slowakei.” In Die Urnenfelderkulturen Mitteleuropas, ed. by E. Plesl, and J. Hrala, 325-30. Praha: Archäologisches Institut der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften.

120.“Die Kultur der ostslowakischen Hügelgräber und ihre Beziehungen zu den benachbarten Gebieten.” In Hügelgräberbestattung in der Karpaten-Donau-Balkan-Zone während der äneo-lithischen Periode, 91-7. Beograd.

121.“Die Brillenfibeln in Karpatenbecken.” Zborník FFUK - Musaica 20, 1987, 121-30.

1988

122.“Zu einigen Bronzen der Bosut-Kultur aus dem Kollektivgrab II. in Gomolava.” In Gomolava. Chronologie und Stratigraphie der vorgeschichtlichen und antiken Kulturen der Donauniederung und Südosteuropas, ed. by N. Tasić, 59-63. Novi Sad: Vojvodanski muzej.

1989

123.Novotná, M., and J. Paulík. “Neskoroeneolitická mohyla v Šuranoch, okr. Nové Zámky.” Archeo-logické rozhledy 41: 368-78.

124.Novotná, M., and B. Novotný. Pravek Európy III. Skýti. Bratislava: Univerzita Komenského
(2nd edition 1990).

1990

125.“Jungbronzezeitliche Goldfunde aus der Ostslowakei.” MAGW 118/119, 1988/89 (1990): 175-80.

126.“Zlato v staršej dobe bronzovej na východnom Slovensku.” Historica Carpatica 21: 133-42.

1991

127.Novotná, M., and B. Novotný. “Zwei unbekannte Goldfunde aus der Slowakei.” Starinar 40-1, 1989 - 1990 (1991): 131-4.

128.“Die Velaticer Phase in der Slowakei.” In Die Anfänge der Urnenfelderkulturen in Europa, ed. by M. Gedl, 47-54. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

129.“Zu einigen terminologischen Fragen der Bronzezeit.” Zborník FFUK - Musaica 21, 1988 (1991): 121-9.

130.Die Bronzegefässe in der Slowakei. Prähistorische Bronzegefässe II, 11. Stuttgart: Steiner.

131.“PhDr. Jozef Paulík ,CSc. šesťdesiatročný.” Zborník SNM . Archeológia 1: 151-3.

132.Novotný, B., M. Novotná, and R. M. Kovalčík. Popradská kotlina v dávnej minulosti. Košice.

1992

133.“Bronzové spony ako kritérium datovania.” In Ziemie polskie we wczesnej epoce źelaza, 55-9. Rzesow.

134.Novotná, M., and B. Novotný. “Zur ökonomischen und gesellschaftlichen Struktur im älteren Äneolithikum.” Studia praehistorica 11-12: 87-94.

135.Novotná, M., and B. Novotný. “Ein unbekannter Fund aus Bratislava.” Zbornik Narodnog muzeja 14, No. 1: 227-30.

136.“Starobylý Sozopol.” Telegraf 28. 5. 1992.

137.Novotná, M., and B. Novotný. “Pokračovanie výskumu v Gánovciach.” Archeologické výskumy
a nálezy na Slovensku
v roku 1990 (1992): 83.

1993

138.“Doba bronzová.” In Najstaršie dejiny Bratislavy, ed. by T. Štefanovičová et al., 80-115. Bratislava.

139.“Niekoľko poznámok k návrhu zákona o vysokých školách.” Fórum vedy 4, No. 3-4: 4-5.

140.“Expozícia “Antika v zbierkach Archeologického múzea SNM”. Múzeum 2: 34-5.

141.“Výstava k trom jubileám českej archeológie.” Múzeum 2: 40.

142.“Spomienka na profesora Vojtecha Budinského-Kričku.” Zborník SNM, Archeológia 3: 111-2.

1994

143.“A rare Find of a pendant from the bronze Age.” In Bronze Age in Slovakia. Pamiatky a múzeá 1994: 24-5.

144.“Zriedkavý typ závesku z doby bronzovej.” Pamiatky a múzeá 1994: 30-1.

145.Svedectvá predkov. Martin: Matica slovenská.

1995

146.“Stand und Aufgaben der Urnenfelderforschung in der Slowakei und angrenzenden Gebieten.”
In Beiträge zur Urnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen. Kolloquium Mainz.
Mono-graphien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums 35, 373-87. Bonn.

147.“Bemerkungen zu den ältesten Kupferfunden in der Slowakei.” In Trans Europam. Festschrift für Margarita Primas, ed. by Biljana Schmid-Sikimic, and Philippe DellaCasa, 29-32. Bonn.

148.“Der Hortfund von Gemer (Slowakei).” In Festschrift für Hermann Müller-Karpe zum 70. Geburtstag, ed. by A. Jockenhövel, 109-16. Bonn: Habelt.

149.“Befestigte Siedlungen der Otomani-Kultur in der Slowakei.” In Symposium Settlement Patterns between the Alps and the Black Sea 5th to 2nd Millenium B. C., ed. by A. Aspes. 141-5. Verona: Museo civico di storia naturale.

1996

150.“Zu aktuellen Problemen der älteren Bronzezeit.” Zborník FFUK - Musaica 23: 3-18.

151.“Die Beziehungen zum ägäischen Raum in der älteren Bronzezeit in der Slowakei.” Zborník FFUK - Musaica 23: 19-27.

152.“Bemerkungen zu den Bronzedeponierungen in der Slowakei.” In Archäologische Forschungen zum Kultgeschehen in der jüngeren Bronzezeit und frühen Eisenzeit Alteuropas, ed. by M. Al-magro-Gorbea, 481-95. Regensburg/Bonn: Univ. Verlag.

153.Novotná, M., and B. Novotný. “Das Donau-Balkan Gebiet während der Bronzezeit.” In The Colloquia of the XIII Congress UISPP. 59-65. Forli: ABACO.

154.Novotná, M., and B. Novotný. “Karpaten- und Donauregionen in der frühen und mittleren Bronzezeit.” In Absolute Chronology archaeological Europe 2500-500 BC. Acta archaeologica Supplementa Vol. I. 87-98. Kobenhavn: Munksgard.

155. “Ein weiterer Hortfund aus der Gemeinde Gemer.” In Studien zur Metallindustrie im Karpaten-becken und den benachbarten Regionen, ed. by T. Kovács, 163-73. Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum.

156.“Zu Anfängen der Metallurgie in der Slowakei.” In Ancient Minning and Metallurgy in southeast Europe, ed. by P. Petrovic, 69-76. Bor - Belgrade 1995 (1996): Arheoloski Institut.

157.“O historickej publicistike a úlohe kritiky.” Forum scientiae 3, No. 4-6: 1-2.

1997

158.“Bemerkungen zum Hortfund aus Veľký Blh.” In Uzdarje Dragoslavu Srejoviču, ed. by M. La-zic, and D. Srejovic, 267-70. Beograd: Centar za Arheoloska Istrazivanja Fil. Fak. Univ.

159.“Bemerkungen zu den Interpretaionsmöglichkeiten der Bronzehortfunde in der Slowakei.” In Bei-träge zur Deutung der bronzezeitlichen Hort- und Grabfunde in Mitteleuropa, ed. by W. Blajer 143-52. Krakow: Jagiellonen-Universität, Institut für Archäologie.

160.Novotná, M., and M. Soják. “Výskum osady z doby bronzovej v Poprade-Matejovciach.” Archeo-logické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1995 (1997): 139-40.

161.“Hermann Müller-Karpe. Životopis, vedecká, pedagogická a organizátorska činnosť.” (Slovak and German versions). In Hermann Müller-Karpe Doctor honoris causa Universitatis studiorum Comenianae Bratislavensis, 7-14. Bratislava.

1998

162.“Zur Mobilität in der Bronzezeit.” Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity 46, řada archeologická (M), No. 2, 1997 (1998): 169-79.

163.“Zur Chronologie der Bronzehortfunde im Karpatenbecken.” In Tradition und Inovation. Fest-schrift für Chr. Strahm, 349-69. Rahden/Westf.

164.“Poprad v praveku.” In Dejiny Popradu, 23-41. Košice.

165.“Biblia a história.” In Práce a štúdie Žilinskej univerzity. Séria humanitná 1: 98-100.

166.“V medzinárodnom meradle neplatia ‘susedské výpomoci’.” Forum scientiae et sapientiae 5, No. 4-6: 17.

1999

167.“Zum Hortfund aus Gemer.” In Transylvanica. Internationale Archäologie 7: 167-71.

168.“Historické pozadie Danielovej apokalypse a epifania v minojskom náboženstve.” In Práce a štúdie Žilinskej univerzity. Séria humanitná 2: 26-31.

169.“Prínos Orientu pre hudbu pravekej Európy.” In Orient a okcident v kontaktoch a konfrontáciách, 65-74. Bratislava.

170.“Die Aunjetitzer Kultur in der Slowakei.” In Aktuelle Probleme der Erforschung der Frühbronze-zeit in Böhmen, Mähren und in der Slowakei, ed. by J. Bátora and J. Peška, 97-111. Nitra.

171.“Beiträge zur Besiedlung der mitteldanubischen Hügelgräberkultur in der Slowakei.” In Aktuelle Probleme der Erforschung der Frühbronzezeit in Böhmen, Mähren und in der Slowakei, ed. by
J. Bátora and J. Peška, 241-9.
Nitra.

172.“Význam bádania pre výučbu humanitných disciplín v súčasnosti.” In Úloha vedy a výskumu na vysokých školách, 22-4. Nitra.

2000

173.“Nový typ súčastí konského postroja zo Slovenska.” In Sborník Miroslavu Buchvaldkovi. 181ff. Most.

174.““Akreditácie a humanitné vedy.” Forum scientiae et sapientiae 7, No. 4: 22-4.

2001

175.Die Fibeln in der Slowakei. Prähistorische Bronzefunde XIV,11. Stuttgart: Steiner.

176.“Angriffs-und Symbolwaffen der älteren Bronzezeit in der Slowakei.” In Mensch und Umwelt während des Neolithikums und der Frühbronzezeit in Mitteleuropa. Internationale Archäologie 2: 317-23.

177.“Die Epiphanie in der minoischen Religion.” Anodos. Studies of Ancient World 1: 143-51.

178.“K životnému jubileu Dr. Jozefa Paulíka, CSc.” Zborník SNM - Archeológia 11: 4.

179.“50 rokov samostatného štúdia archeológie na FiFUK v Bratislave.” In Informátor Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV 12, No. 1: 3-5.

180.„Symbole vom Rad und Sonne in der Kunst der Bronzezeit“. In Sztuka epoki brazu i wczesnej epoki źelaza w Europie Środkowej, 365-75. Wroclaw-Biskupin.

181.K depotom horizontu Gyermely v Karpatskej kotline.” Pravěk NŘ 10: 365-77.

2002

182.“Symbole vom Rad und Sonne in der Kunst der Bronzezeit”. In Sztuka epoki branzu i wczesnej epoki źelaza w Europie środkowej. Wroclaw – Biskupin 2001 (2002), 365-75.

183.„Ein Bronzesatz aus dem mittleren Waagtalgebiet in der Slowakei“. Budapest régiségei XXXVI, 2002, 327-39.

184.„Výtvarné umenie egejskej doby bronzovej“. In Vývinové súvislosti výtvarnej kultúry na Slovensku. Trnava 2002, 124-30.

185.„Lehrstuhl für Klassische Archäologie der Trnava-Universität: bisherige Tätigkeit und Perspektiven“. In Probleme und Perspektiven der Klassischen und Provinzialrömischen Archäologie. Anodos – Supplementum 2. Trnava 2002, 7-8.

2004

186.     „K elitám obdobia starších popolnicových polí na Slovensku“. In K poctě Vladimíru Podborskému. Brno, 2004, 497-506.

187.    „Militáriá lužickej kultúry na Slovensku.“ In Popelnicová pole a doba halštatská. Archeologické výz“kumy v jižních Čechách. Supplementum 1. České Budějovice, 2004 (2005), 393-412. Medzinárodná konferencia o popolnicových poliach a dobe halštatskej, České Budějovice, 2004.

188.    „Niekoľko poznámok k antropomorfným urnám badenskej kultúry.“ In Einflüsse und Kontakte alteuropäischen Kulturen. Nitra, 2004, 75-81.

189.    „Bemerkungen zur Tracht des Koszider-Horizontes.“ In Anodos 3/2003. Trnava 2004, 155-157.

2006

190.    Die Sicheln in der Slowakei (Spolu s V. Furmánkom). Prähistorische Bronzefunde XVIII, 6. Stuttgart: Steiner, 2006.

191.    Zur Deutung der Bronzehortfunde aus den Höhensiedlungen.“ In Wirtschaft, Macht und Strategie. Archäologie Österreichs Special 1. Wien, 2006, 3-22.

192.     Dejiny a kultúra starovekého Grécka a Ríma (s kol. autorov). Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2006.

2007

193.    „Militáriá stredodunajských popolnicových polí na Slovensku.“ In Doba popelnicových polí a doba halštatská. Brno 2007, 157-165.

194.„10-jähriges Jubiläum des Lehrstuhl für Klassische Archäologie“ (spolu s K. Kuzmovou). In Forschungen und Methoden vom Mittelmeerraum bis zum Mitteleuropa. Anodos – Supplementum 4. Trnava 2007, 7-11.

195.           “Slowakei.” In Archeologický atlas pravěké Evropy. Praha: Karolinum, 2007, s. 428-438, mapy 14-27.

196.           “Slowakei” (spolu s B. Novotným). In Archeologický atlas pravěké Evropy. Praha: Karolinum, 2007, s. 426-428, mapy 10-13.

2008

197. „Dva osobitné bronzové predmety zo Slovenska“. In Opera ex aere. Studia z epoki brazu i wczesnej epoki źelaza dedykowane profesorowi Janowi Dabrowskiemu. Warszawa 2008, s. 71-77.

198. Ein Tätowierungssatz aus einem Grab in Kapušany (Ostslowakei)“. In Anodos. Studies of the Ancient World 6-7/2006-2007. Proceedings of the International Symposium Cult and Sanctuary through the Ages. From the Bronze Age to the Late Antiquity. Trnava, 2008, s. 313-324ISBN 978-80-8082-228-6.

199. Recenzia práce Salaš, M.: Bronzové depoty střední až pozdní doby bronzové na Moravě a ve Slezsku. Germania 2008/2, s. 778-780

2009

200.  O. Kytlicová, Jungbronzezeitliche Hortfunde in Bohmen. PBF XX,12, 2007. Recenzia in: Germania 87, 2009 (2012), 607-611.

2010

201.    „K životnému jubileu doc. PhDr. Marie Dufkovej, CSc.“ (spolu s. K. Kuzmovou). In: Slovenská archeológia. - Roč. 58, č. 2 (2010), s. 377-378. - ISSN 1335-0102.

202.    Prof. Dr. Werner Jobst a Slovensko“ (spolu s. K. Kuzmovou). In: Slovenská archeológia. - Roč. 58, č. 2 (2010), s. 375-376. - ISSN 1335-0102.

203.„Fernkontakte und Handelsaustausch in der Urnenfelderzeit“. In: Furmánek, V. – Miroššayová, E. (eds.): Popolnicové polia a doba halštatská. Nitra 2010, s. 269-276.

2012

204.„Zum Stand der Forschung über Kontakte zwischen dem Karpatenbecken und dem ägäischenm Raum“. In: From Stratonikeia to Lagina. Festschrift in Honour of Ahmet Adil Tirpan. Istanbul 2012, 447-456.

205.Recenzia práce Kytlicová, O.: Jungbronzezeitliche Hortfunde in Böhmen. Germania 87, 2009 (2012), 607-611.

206.Waffen in Gräbern der älteren Bronzezeit in der Slowakei.“ In: Václav Furmánek a doba bronzová, Nitra 2012, 263-272.

2013

207.Veľká Lomnica - Burchbrich. Urzeitliches Dorf unter den Hohen Tatra (spolu s M. Sojákom). Nitra: Archeologický ústav SAV, Trnavská univerzita v Trnave, 2013. – 260 s. - ISBN 978-80-89315-49-9.

208.Bronze und ihre Verwendung in der älteren Bronzezeit in der Slowakei.“ In: From Cooper to Bronze. Beiträge zur Ur-und Frühgeschichte Mitteleuropas 74. Langenweissbach 2013.

209.K problematike osídlenia horného Spiša na sklonku eneolitu (spolu s M. Sojákom). In: Archeologie západních Čech 6, Plzen 2013, 112-117.

2014

210.   “Ten years of cooperation between Trnava University in Trnava and Turkish universities in the field of classical archaeology - facts and remembrance” (spolu s. K. Kuzmovou) In: Turkey through the eyes of classical Archaeologists. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2014, 7-15. - ISBN 978-80-8082-798-4.

211. „Die Vollgriffschwerter in der Slowakei“. Prähistorische Bronzefunde (PBF) IV.18. Stuttgart 2014. ISBN 978-3-515-11003-7.