Nosné témy štúdia

 • Komplexný prehľad života, kultúry, náboženstva, umenia a dejín antického Grécka, Ríma a rímskych provincií
 • Slovensko a Rímska ríša
 • Okrajové oblasti antického sveta (Skýti, Kelti, Sarmati, Germáni)
 • Hlavné medzníky v pravekom vývoji Európy, osobitne Slovenska
 • Metódy a techniky teoretického bádania a terénneho archeologického výskumu

Predpoklady

 • Pre štúdium zahraničnej literatúry, výmenu vedeckých informácií a širšiu medzinárod-nú spoluprácu je dôležitá znalosť najmenej dvoch svetových jazykov a ovládanie počítačovej techniky na požadovanej úrovni. 

 

Bakalárske štúdium v dennej forme

Absolvent:

 • Nadobudne základné vedomosti o dejinách a archeológii antických civilizácií, rímskych provincií (osobitne podunajských), okrajových oblastí antického sveta,
  o postavení Slovenska na hraniciach Rímskej ríše, o materiálnej a duchovnej kultúre a o umení.
 • Osvojí si praktické znalosti o terénnom výskume, jeho metódach, technikách a dokumentácii.
 • Je schopný samostatnej práce najmä v oblasti dokumentácie, základného spracovávania zbierkových fondov v múzeách a galériách za pomoci odbornej literatúry.
 • Ovláda prácu spojenú s evidenciou pamiatok a ich ochranou v depozitároch múzeí a vedeckých inštitúcií.
 • Zvládne techniku archeologického výskumu, najmä práce záchranného rázu a vyhotovenie základnej dokumentácie.
 • Uplatní sa ako technický pracovník v múzeách, pamiatkových úradoch a vedeckých inštitúciách, ako lektor v múzeách, galériách a pod.

 

Magisterské štúdium v dennej forme

Absolvent:

 • Je schopný tvorivo uplatňovať a rozvíjať svoje poznatky získané počas štúdia.
 • Dokáže samostatne a tvorivo pristupovať k riešeniu otázok základného výskumu.
 • Vie využívať najnovšie poznatky z literatúry a aplikovať ich pre potreby vlastného výskumu, či nového hodnotenia prameňov.
 • Vie interpretovať pamiatky materiálnej kultúry z hľadiska požiadaviek klasickej archeológie;
 • Vie sa orientovať v terénnej situácii a využiť materiál získaný výskumom pre analýzu a syntézu.
 • Je schopný viesť a organizovať terénny archeologický výskum, odborne vyhodnotiť výsledky výskumu z hľadiska regionálnych a nadregionálnych vzťahov.
 • Je vedený k tomu, aby po ukončení štúdia sa ďalej sám vzdelával a špecializoval i s ohľadom na možnosti, ktoré mu poskytuje pracovisko.
 • Vie tvorivo pristupovať k odbornej i vedeckej práci a publikovať dosiahnuté výsledky.

 

Doktorandské štúdium v dennej a externej forme

Absolvent:

 • Má hlboké teoretické a praktické znalosti v príslušnej špecializácii (podľa zvolenej témy dizertačnej práce).
 • Má schopnosť ďalšieho rastu a samostatnej tvorivej vedeckej práce.
 • Vie riešiť zložité otázky teoretického bádania a využívať praktické skúsenosti.
 • Vie kriticky využívať odbornú literatúru a výsledky interdisciplinárneho bádania;
 • Vie na profesionálnej úrovni samostatne viesť terénny archeologický výskum a používať dosažiteľné progresívne metódy.
 • Vie narábať s archeologickým materiálom a využívať ho pre potreby interpretácie a pre syntézu skúmaného problému.

Absolvent magisterského a doktorandského štúdia sa uplatní ako

 • odborný pracovník vo vedeckých inštitúciách, v múzeách, pamiatkových úradoch, galériách, kultúrno-vzdelávacích a osvetových inštitúciách, v odborných redakciách a v masmediálnej oblasti;
 • môže pôsobiť na univerzitných pracoviskách i vo vedeckých ústavoch akadémie vied so zameraním na klasickú archeológiu, všeobecnú archeológiu, dejiny umenia starovekých civilizácií, staroveké dejiny;
 • môže sa uplatniť aj v komerčnej sfére a v mimovládnom sektore.

 

UNESCO podmorská archeológia