Forum Tyrnaviense 2019 - prednášky pre verejnosť aj študentov
Katedra klasickej archeológie organizuje aj v letnom semestri 2018/19 cyklus prednášok FORUM TYRANVIENSE, ktorý je prístupný študentom aj verejnosti.

PROGRAM:
Február
Zuzana Chovanec
(Fullbright Scholar, USA)
21.2. o 9:30 v 4S1 - From poppies in the field to slumberous dreams: Investigating the history of the opium poppy in Central Europe and beyond.
(Od makovic na poli po blúznive sny: Výskum historie siateho maku v Centrálnej Europe a širšom okolí)
Veronika Dubcová
(Ústav orientalistiky SAV, SK)
26.2. o 16:30 v 1A1 - Verili starovekí Minojčania a Egypťania v podobné božstvá?

Marec
Pierre O. Juhel
(štipendista SAIA, Francúzsko)  
19.3. o 16:30 v 1A1 - Celtic invasion of Macedon (Keltská invázia do Macedónie)

Irena Radič Rossi (Professor at the Department of Archaeology, University of Zadar, HR)  - archeológia pod vodou
26.3. o 16:30 v 1A1 - The Shipwreck of Gnalić - Mirror of Renaissance World (Vrak lode pri ostrove Gnalić - zrkadlo renesančného sveta)
28.3. o 10:00 v 4S1  - Archaeology of Adriatic Shipbuilding and Seafaring (Archeológia stavania lodí a moreplavby na Jadrane)
(Prednášky podporila Croatian Science Foundation)

Apríl
Marek Kramár
(nezávislý bádateľ, SK)  
3.4. o 17:00 v 1A1  -  Athény a diadochovia. Athénske čestné dekréty pre kráľovských funkcionárov.
Soňa Holičková
(MMB – Reštaurátorské oddelenie/VŠVU - Katedra reštaurovania)
4.4. o 10:00 v 4S1    Základné princípy konzervácie archeologických materiálov. Teória a prax.
Juraj Poláček
(nezávislý bádateľ, SK)
9.4. o 17:30 v 1A1  -  Perzské dobytie Jeruzalema v roku 614. Pokus o porozumenie katastrofy v súdobých dielach.
Alain Bresson
(Professor at the Department of Classics, University of Chicago)
29.4. o 15:00 v 3P1  -   The denarius in Greece: Roman rule and Greek accommodation. (Denarius v Grécku: Rímske pravidlá a grécke "prevedenie")

Prednášky v anglickom jazyku (Chovanec, Juhel, Radić Rossi, Bresson) nebudú rušené prekladom do slovenčiny.

Viac informácií nájdete na Facebooku katedry.

-------------

Archeologický výskum benátskej lode pod hladinou Jadranu.

V septembri 2018 sa v chorvátskom Tkone na ostrove Pašman uskutočnil druhý ročník Letnej školy archeológie pod vodou. Organizátorom akcie bola Katedra klasickej archeológie, Trnavskej univerzity v Trnave (Miroslava Daňová) v spolupráci s profesorkou Irenou Radić Rossi z Odjel za Arheologiju, Sveučilište u Zadaru a Ars Nautica. Na výskume sa podieľal aj Archeologický ústav SAV (Klaudie Daňová), partneri z potápačskej agentúry TDI/SDI/ERDI Eastern Europe (Andrea a Tomáš Kiss), Archeologický ústav ČAV (Barbora Machová) a Masarykovej univerzity (Filip Hájek).


Letná škola bola určená pre študentov, archeológov a potápačov, ktorí si chceli prehĺbiť znalosti o práci pod vodou aj špecifikách uchovávania a konzervácie archeologického materiálu. Účastníci workshopu z Albánska, Čiech, Chorvátska, Grécka, Ománu, Nemecka, Slovenska, Talianska a Španielska si svoje schopnosti a znalosti mohli zlepšovať na lokalite pri ostrove Gnalić. V hĺbke 24-27m sa tu nachádzajú zvyšky benátskej lode Gagliana Grossa z konca 16.stor., ktorá viezla o. i. šperky, látky, okuliare, zrkadlá a náklad okenných skiel, svietidiel a farebných pigmentov pre rekonštrukciu háremu sultána Murada III.

Archeológovia a potápači spoločne začisťovali povrch lode, evidovali nálezy, fotografovali, viedli dokumentáciu a osvojili si základy konzervácie nálezov nájdených pod morskou hladinou.

Kolegovia z Talianska a Španielska pod vedením profesorky Barbary Davidde, riaditeľky ISCR - Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro úspešne testovali novú metódu vyzdvihovania drevených sudov aj s obsahom (v celku) pomocou použitia karbónových vláken a podieľali sa na konzervovaní skla a olovených pečatí nájdených počas výskumov.
Prof. Barbara Davidde účastníkom predstavila najnovšie výsledky z archeologických výskumov a konzervátorských zásahov v podvodnom archeologickom parku Baiae, známom letovisku rímskej elity.

Bohatý program bol počas týždňa doplnený o návštevu múzeí v mestách Zadar, Nin a Biograd na Moru.

Katedra klasickej archeológie v spolupráci s chorvátskymi partnermi a Archeologickým ústavom SAV plánuje v tejto úspešnej tradícii pokračovať aj počas nasledujúcich rokov a podieľať sa tak aj na vzdelávaní a tréningu študentov či absolventov, rozširovaní možností pre ich ďalšie uplatnenie v praxi a interdisciplinárnej spolupráci.


Počas letných mesiacov budeme vykonávať záchranný archeologický výskum v areáli kaštieľa v Rusovciach.
Ak máte záujem nazrieť „do kuchyne“ archeológom, prípadne chcete na výskume brigádovať, ohláste sa vopred na klasarchZAVINACtruni.sk a dohodnite si termín.


 

V spolupráci s Katedrou archeológie Zadarskej univerzity a spoločnosťou ARS NAUTICA plánujeme aj v roku 2018 zorganizovať LETNÚ ŠKOLU ARCHEOLÓGIE POD VODOU pre našich študentov, študentov archeológie z iných univerzít, kolegov archeológov i potápačov zaujímajúcich sa o ochranu kultúrneho dedičstva.
Chorvátsku stranu zastrešuje Prof. Irena Radić Rossi a Katarina Batur.

Termín: 1.-9.9.2018
Lokalita: ostrov Pašman, Chorvátsko
Deadline na prihlásenie a dodanie kópií preukazov je 22.7.2018.
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslava Daňová, PhD.


 

FORUM TYRNAVIENSE 2018

Katedra klasickej archeológie pripravila pre študentov a záujemcov cyklus prednášok FORUM TYRNAVIENSE. Počas letného aj zimného semestra privíta odborníkov z profesií blízkych klasickej archeológii, ktorí prídu študentom Katedry klasickej archeológie sprostredkovať svoje skúsenosti a vedomosti.

Program prednášok na LS 2017/2018:
22.2. o 9:30 Ing. Arch. Jana Minaroviech Ratimorská, PhD. (Studio 727, Bratislava):
Proces rekonštrukcie stavieb z doby rímskej. Pohľad architektky na aktálnu problematiku z územia Slovenska.
12.4. o 9:30 PhDr. Igor Bazovský, PhD. (SNM Bratislava):
Rusovce – Gerulata vo svetle najnovších výskumov.
26.4. o 9:30 doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc. (Archeologický ústav AV ČR, Praha)
Rychlost dopravy a vnímání prostoru v pravěku a starověku. Prednáška odznie v rámci programu Strategie AV21 Akademie věd České republiky.

Prednášky podporilo Mesto Trnava, Slovenská Archeologická Spoločnosť pri SAV a OZ Pro Archaeologia Clasica pri Katedre klasickej archeológie.


 

Phil Short - Antikythera


 

V priebehu mesiaca júl 2017 absolvujú študenti povinnú prax na Katedrovom výskume na trnavskej Kalvárii.

Viac informácií o lokalite

----

Milí študenti,
naša katedra participuje na projekte medzinárodnej letnej školy vo Zvolene - Pustom hrade, ktorý organizuje Katedra archeológie UKF v Nitre.
Pokiaľ máte záujem o účasť, po absolvovaní povinnej praxe na výskume našej katedry v Trnave, prihláste sa prostredníctvom formulára na stránke:  https://sites.google.com/site/archeosummerschool/home
Tam nájdete aj ďalšie potrebné informacie.

---

Predstavujeme Vám témy bakalárskychdiplomových (magisterských) prác v odbore klasická archeológia na budúci akademicky rok.
Výber vopred konzultujte so školitelmi. Ďakujeme

---

ANTICKÁ MYTOLÓGIA - termíny prednášok s prof. Bažantom pre prihlásených študentov:
Streda (19.04.2017) - 09:30 – 12:50 hod a 14:40 – 16:20 hod
Štvrtok (20.04.2017) - 07:50 – 11:10 hod a 12:50 – 16:20 hod
Piatok (21.04.2017) - 07:50 – 12:50 hod
Vyučovanie bude v miestnosti 1A1 na 1. poschodí.


PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICA - občianske združenie na podporu vzdelávania v oblasti antickej kultúry a jej dedičstva sa na Vás obracia s prosbou o podporu aktivít formou poukázania 2% z Vašej dane z príjmu v roku 2016 v prospech občianskeho združenia PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICA. OZ je nepolitické, dobrovoľné a záujmové združenie profesionálov a laických záujemcov propagujúcich antickú kultúru, jej dedičstvo a tradíciu na území Slovenskej republiky. OZ úzko spolupracuje s Katedrou klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave, ktoré je jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré poskytuje vzdelávanie v tomto odbore vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia a venuje sa vedeckému bádaniu v oblasti klasickej archeológie doma i v zahraničí.

Činnosť OZ je zameraná na:
a) organizovanie vzdelávacích aktivít,
b) podporu vedecko-výskumnej a popularizačnej činnosti,
c) vydávanie vedeckej a popularizačnej literatúry,
d) budovanie odbornej knižnice,
e) budovanie zbierok ako základu múzea antiky,
f) organizovanie odborných a vedeckých podujatí,
g) organizovanie verejných prednášok, exkurzií a stretnutí pre záujemcov o antickú civilizáciu,
h) uskutočňovanie prieskumu a výskumu na lokalitách v zahraničí,
i) spoluprácu s domácimi a zahraničnými inštitúciami.

Informácie ako postupovať nájdete TU


DÁVAME DO POZORNOSTI:
Začiatkom budúceho týždňa sa v Nitre uskutoční už 13. ročník Konferencie Enviromentálnej Archeológie

PROGRAM bude skutočne pestrý (klik pre info)

Témou konferencie je tentoraz: "Človek a krajina"


V zimnom semestri 2017/2018 si Katedra klasickej archeológie pripomenie 20 rokov od svojho založenia. Pri príležitosti tejto mimoriadnej udalosti a 25. výročia znovuobnovenia Trnavskej univerzity budeme v októbri 2017 organizovať medzinárodnú konferenciu na tému: Ancient Communities and their Elites from the Bronze Age to Late Antiquity (Central Europe - Mediterranean - Black Sea).

Viac informácií sa priebežne dozviete v sekcii Conference 2017: Ancient Communities and their Elites, na Facebooku katedry a stránke academia.edu.


Návšteva múzea potápania vo VaršaveV dňoch 14.-15.1. 2017 sa členovia Katedry zúčastnili 2. seminára o archeológii pod vodou vo Varšave (2nd Warsaw Seminar on Underwater Archaeology). Akciu organizoval Inštitútom archeológie Varšavskej univerzity a možnosť zúčastniť sa prednášok, prezentácie posterov a výletu do Múzea potápania využili aj dvaja študenti, ktorí boli v tom čase vo Varšave na mobilite ERASMUS+.

Odznelo viac ako 20 referátov z rôznych krajín (Južná Amerika, Austrália, Perzský záliv, Chorvátsko, Nemecko, Nigéria, Nórsko, Poľsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko a Turecko). S príspevkom vystúpil aj tím archeológov zo Slovenska: K. Daňová (Archeologický ústav SAV), M. Daňová (Trnavská univerzita) a J. Stehlíková (Zavod za podvodno Arheologijo, Slovinsko). Vízie a perspektívy autoriek vyvolali medzi účastníkmi z ostatných krajín značný ohlas, vlnu záujmu a podpory. Dúfame, že nasledujúce ročníky mobility ER ASMUS+ vytvoria potenciál aj pre študentov, ktorí sa budú chcieť venovať archeológii pod vodou.


 

V utorok 6.12.2016 prídu hostia, ktorí sa venujú archeológii pod vodou.

Srdečne vás pozývame na prednášky, ktoré sa uskutočnia od 12:00 v miestnosti 4P1.

 

---

EXKURZIA LS 2017 - STRETNUTIE
V utorok 22.11. o 11.45 bude v miestnosti 4S1 stretnutie ohľadom EXKURZIE LETNOM SEMESTRI a plánovanej exkurzie do Viedne.

Kam pocestujeme opäť rozhodnú študenti, preto je ich účasť viac ako potrebná.

-----

V stredu 14.12.2016 sa uskutoční tradičné predvianočné Stretnutie študentov, absolventov a pedagógov našej katedry.


Program:
14:00-15:30 Prezentácie a program v (miestnosť 1A1)
15.30 - 19:00 Voľná diskusia a podávanie KAPUSTNICE (Jedáleň Trnavskej Univerzity)
Spomenieme na všetko zaujímavé, čo sa za posledný rok udialo. Príspevky študentov o výskumoch, exkurziách a pod. sú viac ako vítané.
Prezentácie (v rozsahu do 10 min) prosím ohláste vopred na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. (Názov príspevku a mená autorov. Celý príspevok prosíme dodať v elektronickej podobe do 11.12.2016).

Vstupné:
- študenti klasickej archeológie 2 EURo;
- absolventi, cezpoľní, priatelia klasických archeológov 5 EURo.
Cena zahŕňa kapustnicu, nejaké to slané, sladké občerstvenie, nealko a alko v primerane hojnom množstve. O hlade a smäde neostanete :)

Evidencia záujmu a výber "mýta" prebieha v knižnici Katedry klasickej archeológie. Kontaktné osobnosti: Tomáš Dragun alebo Františka Dunajová.

---

Termíny prednášok Mgr. Veroniky Dubcovej (Grécko v predarchaickej dobe I) na december 2016
Pondelok 5.12. - 5S2 od 12.50 - 14.40, 4S2 od 14:40 - 16:20
Streda 7.12. - 4S1 od 14.40 - 18.50
Štvrtok 8.12. - 4S1 od 15.30 - 17.10

---

EXKURZIA: Viedeň - KHM a Ephesos Museum

Dátum: 1. 12. 2016
Cena: 12 Eur (autobusová doprava z BA + vstup do múzeí)
Sumu je potrebné zaplatiť do 25. 11. 2016 u p. Bachratej v centre prvého kontaktu FF TU (1. poschodie).
Exkurzia je určená primárne poslucháčom 1. ročníka Bc. ale pripojiť sa k nám môžete aj z iných ročníkov alebo odborov....

 

-----

28. medzinárodné sympózium: Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum.

Téma: Umbruchzeiten an der Donau / Turning points along the Danube

Termín: 10.-12.11.2016

Organizátori: Archeologický ústav SAV v Nitre; Prähistorische Kommission der ÖAW Wien; Archäologisches Institut der Universität zu Köln, Abt. Archäologie der Provinzen; Archeologický Inštitút ČAV v Brne

Miesto konania: Archeologický ústav SAV v Nitre

 

---

Okrúhly stôl na tému THE IMPACT OF THE MARCOMANNIC WARS AND THE ANTONINE PLAGUE ON ROMAN AND BARBARIAN SOCIETIES NORTH OF THE ALPES

Termín: 12.-15.10.2016

Organizátor: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Miesto konania: Brno, ČR

Program na stiahnutie

-----

Mimoriadna prednáška prof. Dr. Eugenia La Rocca na tému:
I mosaici del ninfeo nelle fondazioni delle Terme di Traiano
Termín: 11.10. 2016 o 18:00

Miesto: Seminarraum des Instituts für Klassische Archäologie 1190 Wien, Franz-Klein-Gasse 1 (1. Stock)

Pozvánka

-----

Rozvrh prednášok prof. Bažanta na týždeň 3.-7.10.2016

Pondelok 12:50 - 18:00 hod
Utorok 07:50 - 11:00 hod a 12:50 - 14:40 hod
Streda 07:50 - 11:00 hod
Štvrtok 07:50 - 11:00 hod

Miesto konania prednášok bude oznámené v pondelok o 12:50 pred Katedrou klasických jazykov.

----

OZNAM:
Z dôvodu konania Veni Sancte sa budú dňa 29.9.2016 konať len prednášky v poobedňajších hodinách:
Mgr. Lucia Nováková, PhD. – Antické Grécko III (4S2 – 12:50)
Mgr. Miroslava Daňová, PhD. – Seminár z antického umenia I (4S1 – 13:50)
Mgr. Veronika Dubcová – Grécko v predarchaickej dobe I (4S1 – 15:30)

-----

Konferencia Archaeology of Failaka and Kuwaiti coast – current research

Termín: 3.-6.10.2016 v Nitre

Organizátor: Archeologický ústav SAV a National Council for Culture, Arts & Letters (State of Kuwait)

Program na stiahnutie

----

Konferencia ARCHEOLOGIE BARBARŮ - „Přechodné a zánikové horizonty u barbarů“

Termín: 6.-8.10.2016 v Mikulove, ČR

 -----

Experimentálna archeológia - Workshop - SKLENENÁ KRÁSA, výroba sklenených korálikov

Termín: 1.10.2016, Hanušovce nad Topľou, SR

Pozvánka

 

Rozvrh na zimný semester 2016/2017

Harmonogram štúdia na akademický rok 2016/2017

Informácie o katedre