Aktuálne predstavenie našej práce

Z histórie

 • Klasická archeológia vznikla v roku 1997 na Trnavskej univerzite v Trnave ako celkom nový študijný odbor, ktorý nemal na Slovensku tradíciu.
 • V nasledujúcom období, v súlade s európskymi trendmi vysokoškolského vzdelávania a rozvojom bádania v odbore klasická archeológia, sa forma i obsah študijného programu priebežne aktualizovali.
 • V rokoch 1997-2006 sa klasická archeológia na Trnavskej univerzite v Trnave mohla študovať v rámci magisterského dvojodborového štúdia v kombinácii s históriou, dejinami umenia a kultúry alebo s klasickými jazykmi.
 • V akademickom roku 2002/2003 bolo otvorené jednoodborové kreditové magisterské štúdiu klasickej archeológie.
 • Od akademického roku 2005/2006 sa zaviedlo jednoodborové kreditové bakalárske a magisterské štúdium.
 • V akademickom roku 2006/2007 bolo otvorené jednoodborové kreditové denné doktorandské štúdium, ktoré sa od akademického roku 2007/2008 rozšírilo o externú formu štúdia.

Učitelia

 • Na katedre prednášali a prednášajú interní a externí učitelia, poprední bádatelia zo Slovenskej a Českej republiky, Rakúska, Maďarska a Talianska.

Štúdium

 • Katedra klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave je v súčasnosti jedinou vzdelávacou inštitúciou na Slovensku poskytujúcou jednoodborové kreditové štúdium v odbore klasická archeológia vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania (Bc, Mgr, PhD).
 • Výučba sa zameriava na umenie, dejiny, kultúru a archeológiu antického Grécka, Ríma a rímskych provincií. Zahŕňa aj egejskú dobu bronzovú (minojská a mykénska civilizácia), dejiny staroveku (Egypt a Blízky východ) a archeológiu okrajových oblastí antického sveta (Skýti, Kelti, Sarmati, Germáni). Súčasťou študijného programu sú kurzy klasickej gréčtiny a latinčiny, ako aj moderných jazykov (angličtina, nemčina). Pre získavanie najnovších vedeckých poznatkov a informácií, pre štúdium a prax v zahraničí i širšiu medzinárodnú spoluprácu je optimálna znalosť najmenej dvoch svetových jazykov.
 • Špecifikom štúdia je komparácia vývoja pravekej Európy s vyspelými civilizáciami v egejskej oblasti. Jedným z cieľov je tiež poukázať na vzájomné vzťahy a vplyv antického Grécka a Ríma na historický vývoj v barbariku. Osobitný dôraz sa kladie aj na podunajské provincie.

Exkurzie

 • V záujme skvalitnenia výučby a oboznámenia študentov s pamiatkami antickej civilizácie sa každoročne organizujú domáce i zahraničné odborné exkurzie. V uplynulých rokoch boli zamerané na múzeá a archeologické náleziská v Taliansku, Turecku, Nemecku, Rakúsku, Maďarsku a v Českej republike.

Prax

 • Študenti sú povinní každoročne absolvovať trojtýždňovú prax na terénnom archeologickom výskume. Katedra v súčasnosti iba príležitostne uskutočňuje vlastný systematický výskum, preto zabezpečuje pre študentov prax na výskumoch iných inštitúcií doma i v zahraničí.
 • Od roku 2006 majú študenti možnosť získavať zručnosti v terénnych a dokumentačných prácach v rámci záchranných archeologických výskumov v Trnave a Trnavskom kraji. Katedra ich uskutočňuje na základe osvedčenia vydaného Ministerstvom kultúry SR a Zákona o ochrane pamiatkového fondu SR.

Profil absolventa

 • Absolvent štúdia klasickej archeológie je pripravený na zvládnutie teoretických i praktických úloh.
 • Je schopný na profesionálnej úrovni realizovať terénne archeologické výskumy a používať progresívne výskumné a dokumentačné metódy a techniky.
 • Odkryté objekty a nálezy dokáže analyzovať a interpretovať v širšom kontexte.
 • Absolventi sa môžu uplatniť vo vedeckých, kultúrno-vzdelávacích a osvetových inštitúciách.
 • Môžu pôsobiť na univerzitných pracoviskách i vo vedeckých ústavoch zameraných na klasickú archeológiu, všeobecnú archeológiu, dejiny umenia starovekých civilizácií, staroveké dejiny.
 • Môžu sa uplatniť v umeleckých galériách (pre staré umenie), múzeách a pamiatkových úradoch.
 • Orientácia odboru poskytuje uplatnenie aj na iných pracoviskách, ktoré si vyžadujú humanitné vzdelanie (redakcie novín, časopisov, televízie, rozhlasu), v komerčnej sfére (cestovné kancelárie a pod.) i v mimovládnom sektore (občianske združenia, nadácie a i.).

Veda a výskum

 • Pracovníci katedry sa podieľali i podieľajú na viacerých domácich i zahraničných výskumných projektoch, súvisiacich s ich špecializáciou.
 • Dlhodobá a naďalej perspektívna je najmä spolupráca katedry s Archeologickým ústavom SAV (Nitra, SR), Slovenským národným múzeom – Archeologickým múzeom (Bratislava, SR), Inštitútom pre klasickú archeológiu Viedenskej univerzity (Rakúsko), Selçuckej univerzity v Konyi, Uludağskej univerzity v Burse a Pamukkalskej univerzity v Denizli (Turecko) a Inštitútom pre výskum antiky v juhovýchodnej Európe Varšavskej univerzity (Poľsko).

Konferencie

 • Katedra založila tradíciu organizovania medzinárodných vedeckých podujatí zameraných na špecifické témy v chronologickom priereze – od doby bronzovej do neskorej antiky.
 • Doteraz sa uskutočnili každé dva až tri roky (2000, 2003, 2005, 2007, 2010, 2012, 2014) na vybrané témy: kontakty strednej Európy a Stredomoria,  šperk a kroj, zbrane a výzbroj, kult a svätyňa, fenomén kultúrnych hraníc a hraničných kultúr, remeslo a umelecké remeslo, centrum a periféria v toku času. Príspevky sú publikované v ročenke Anodos - Studies of the Ancient World (1/2001, 3/2003, 4-5/2004-2005, 6-7/2006-2007, 10/2010 a 11/2011).
 • V rámci medzinárodnej vedeckej konferencie venovanej 10. výročiu vzniku FF TU katedra v roku 2002 zorganizovala sekciu Problémy a perspektívy klasickej a rímsko-provinciálnej archeológie. Príspevky boli publikované v zborníku Anodos – Supplementum 2.
 • Doterajšie podujatia organizačne a finančne podporili vedecké grantové agentúry, rôzne inštitúcie a sponzori (VEGA – Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV, KEGA – Kultúrno-edukačná grantová agentúra MŠ SR, SAIA, n.o. - Slovenská akademická informačná agentúra, ÖAD – Rakúska akademická výmenná služba, Medzinárodný višegrádsky fond, Veľvyslanectvo Tureckej republiky v Bratislave, Kultúrny inštitút Maďarskej republiky v Bratislave, Rakúsky inštitút pre východnú a juhovýchodnú Európu, Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV a i.).

Edičná činnosť

 • Katedra v roku 2001 založila svoj vedecký zborník ANODOS - Studies of the Ancient World, z ktorého vyšlo doteraz 11 zväzkov (1/2001 – 11/2011).
 • Anodos 1/2001, 3/2003, 4-5/2004-2005, 6-7/2006-2007, 10/2010 a 11/2011 obsahujú príspevky zo šiestich medzinárodných podujatí organizovaných katedrou.
 • Anodos 2/2002, 8/2008 a 9/2009 sú jubilejnými zborníkmi dlhoročných pedagógov katedry - prof. PhDr. Márie Novotnej, DrSc., Prof. Dr. Wernera Jobsta a doc. PhDr. Marie Dufkovej, CSc.
 • Katedra príležitostne vydáva aj prílohy tejto ročenky: Anodos – Supplementum
 • Anodos – Supplementum 1 a 3 sú výstupom z dvoch medzinárodných projektov, Anodos – Supplementum 2 obsahuje príspevky z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej k 10. výročiu vzniku TU a  5. výročiu vzniku katedry. Anodos – Supplementum 4 vyšiel ako zborník príspevkov z medzinárodného podujatia uskutočneného pri príležitosti 15. výročia TU a 10. výročia katedry, Anodos – Supplementum 5  je tematicky zameraný na výzbroj a zbrane v Antike a Anodos – Supplementum 6 na významný súbor jantárových predmetov z Artemisia v Efeze.
 • Výstupom z medzinárodného projektu – letnej školy zameranej na prezentáciu a ochranu antického kultúrneho dedičstva je anglická a nemecká verzia publikácie Kelemantia – Brigetio.
 • Významnej osobnosti slovenskej archeológie - prof. PhDr. Bohuslavovi Novotnému, DrSc. venovala katedra osobitnú publikáciu.
 • Dôležitým príspevkom katedry k tvorbe učebných textov v slovenskom jazyku sú tri publikácie - Dejiny a kultúra starovekého Grécka a Ríma a dvojdielna publikácia Klasická archeológia a exaktné vedy. Výskumné metódy a techniky I, II.
 • 10. výročiu spolupráce s tureckými univerzitami na poli klasickej archeológie je venovaná publikácia Turkey through the eyes of classical archaeologists. Studies of Classical Archaeology.
 • Edičná činnosť sa doteraz realizovala s finančnou podporou vedeckých a vzdelávacích grantov, inštitúcií a sponzorov (VEGA, KEGA, Akcia Rakúsko – Slovensko, SAIA/ÖAD, Veľvyslanectvo Tureckej republiky v Bratislave, Medzinárodný višegrádsky fond; Mesto Trnava, Filozofická fakulta TU, Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, Spoločnosť Antona Točíka a i.).

Medzinárodná spolupráca

 • Mobility študentov a učiteľov v rámci medzinárodného programu Sokrates/Erasmus, Erasmus+ na základe bilaterálnych zmlúv uzavretých so 14 zahraničnými univerzitami.
 • Študijné a výskumné pobyty študentov v zahraničí: Rakúsko - Universität Wien, Karl-Franzens-Universität Graz; Česká republika – Karlova univerzita Praha; Poľsko - Jagelovská univerzita Krakov; Varšavská univerzita; Turecko - Selçucká univerzita Konya .
 • Odborná prax študentov v zahraničí: Česká republika, Rakúsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Francúzsko, Portugalsko, Albánsko, Bulharsko, Turecko, Grécko, Izrael, Čierna Hora a i.
 • Študijné pobyty zahraničných študentov na TU.
 • Katedra usporadúva konferencie v spolupráci so zahraničnými partnermi.
 • Katedra pravidelne prizýva zahraničných bádateľov na výberové prednášky a kurzy.
 • Katedra organizuje v úzkej spolupráci so svojimi zahraničnými partnermi exkurzie pre študentov.
 • V rokoch 2002 - 2008 sa katedra v spolupráci s domácimi a zahraničnými inštitúciami, podieľala na organizovaní medzinárodnej letnej školy pre študentov archeológie v areáli rímskeho kastela v Iži.
 • Od roku 2010 je katedra jednou z partnerských inštitúcií podieľajúcich sa na organizovaní medzinárodnej letnej školy pre študentov archeológie vo Zvolene – Pustom hrade.
 • Katedra uskutočňuje pravidelnú výmenu literatúry so svojimi zahraničnými partnermi.

Knižnica

 • Veľká pozornosť sa venuje budovaniu špecializovanej knižnice, pre ktorú sa podarilo získať hodnotné knižné dary najmä od zahraničných univerzitných, vedeckých knižní, ale aj jednotlivcov - archeológov.
 • Nakoľko príslušná odborná literatúra sa na Slovensku nachádza v obmedzenom počte a rozptýlená vo viacerých knižniciach, vznikla databáza KLASIK umožňujúca vyhľadávať publikácie na základe bibliografických údajov.
 • Plánuje sa implementácia softvéru DAWINCI, po ktorej sa knižný fond katedry stane súčasťou katalógu Univerzitnej knižnice TU prístupnej on-line.

 

Katedra klasickej archeológie spolupracuje s viacerými domácimi a zahraničnými inštitúciami.

Spolupráca s domácimi inštitúciami:

 • Archeologický ústav SAV, Nitra
 • Slovenského národné múzeum - Archeologické múzeum, Bratislava
 • Západoslovenské múzeum, Trnava
 • Podunajské múzeum, Komárno
 • Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, Nitra
 • Pro Archaeologia Classica, Občianske združenie na podporu vzdelávania v odbore klasická archeológia, Trnava
 • Spoločnosť Antona Točíka, Nitra
 • SAIA, n.o., Bratislava
 • Sponzori: Mesto Trnava, Mesto Modra, VÚJE

Medzinárodná spolupráca:

 • Pravidelné výskumné a vzdelávacie pobyty študentov i pedagógov v rámci medzinárodného programu Erasmus.
 • Partnerské univerzity: Akdeniz University (TR),  Aksaray University (TR), Bilkent University (TR), Eberhard Karls Universität Tübingen (DE), Gazi University (TR), Kahramanmaraş Sütçü Imam University (TR), Mustafa Kemal University (TR), Pamukkale University (TR), Pázmány Péter Catholic University (HU), Selçuk University (TR), Uludağ University (TR), Universita`di Bologna (IT), Universitet Jagiellonski (PL), University of Warsaw- Centre for research on the antiquity of south-eastern Europe (PL).
 • Dlhodobá spolupráca s tureckými univerzitami: zahŕňa organizáciu medzinárodných konferencií doma (Modra-Harmónia, Častá papiernička 2007, Trnava 2014) i v zahraničí (Konya 2008), mobility študentov a pedagógov v rámci programu Erasmus a bilaterálnych zmlúv, účasť na archeologických výskumoch a letných školách (Myndos, Efezos, Lagina, Keramos, Phokaia, Aizonai), jazykové pobyty a pod.
 • Pri príležitosti 10. výročia spolupráce medzi Trnavskou univerzitou a univerzitnými pracoviskami v Turecku sa 17.-19. 10. 2014 uskutočnila medzinárodná konferencia Centrum a periféria v toku času (Od doby bronzovej do neskorej antiky) a výstava Turecko očami klasických archeológov. Podujatia boli uskutočnené pod gesciou prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD., rektora TU a Jej Excelencie Gülhan Ulutekin, veľvyslankyne Tureckej republiky na Slovensku.
 • Študijné a výskumné pobyty poslucháčov v zahraničí: Universität Wien, Karl-Franzens-Universität (Graz); Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Albert-Ludwigs-Universität (Freiburg), Eberhard Karls-Universität (Tübingen); Karlova univerzita, Uniwersytet Jagiellonski (Krakov), Uniwersytet Warszawski (Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej, Inštitút archeológie); Selçuk Üniversitesi (Konya), Uludağ Üniversitesi (Bursa), Pamukkale Üniversitesi (Denizli), Akdeniz universitesi (Antalya), Ankara university, Ariel university (Izrael).
 • Študentská prax v zahraničí: Česká republika, Rakúsko, Nemecko (Xanten), Maďarsko, Taliansko, Francúzsko, Portugalsko, Albánsko, Bulharsko (Novae), Turecko (Myndos, Aizonai, Phokaia, Keramos, Efezos), Grécko, Izrael (Ein el Jarba, Tel Burna), Čierna Hora (Risan) a iné.

Ďalšie aktivity realizované v spolupráci so zahraničnými partnermi:

 • Pravidelné pozývanie zahraničných prednášajúcich na výberové prednášky a kurzy.
 • Študentské exkurzie v spolupráci so zahraničnými partnermi.
 • Medzinárodná letná škola pre študentov archeológie v areáli rímskeho tábora v Iži (2002 – 2008) a na lokalite Zvolen-Pustý hrad, v spolupráci s domácimi a zahraničnými inštitúciami.
 • Medzinárodný letný tábor Jedliny 2013 organizovaný v spolupráci s Múzeom krásnych umení v Budapešti (Szépművészeti Múzeum)
 • Pravidelná výmena literatúry so zahraničnými knižnicami a inštitúciami.